За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3905/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3905/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за регулация на ПИ с планоснимачни номера 23 и 24, за които са отредени парцели XI-23 и X-24, кв. 28 по плана на с. Ушинци, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-3906/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3906/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на ул. "Княжеска" в участъка от ул. "Кирил Старцев" до ул. "Епископ Босилков", гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-3892/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3892/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 07212.68.11 по КК и КР на с. Бъзовец, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. И-3891/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3891/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 80460.200.45 по КК и КР на с. Червена вода, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3890/18.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3890/18.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 61710.503.4071 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Борбата с инвазивните видове и устойчивото управление на влажните зони във фокуса на работно посещение по проекта на РИОСВ-Русе

Борбата с инвазивните растителни видове и устойчивото управление на влажните зони бяха предмет на работното посещение в Португалия на екипа по проекта, който РИОСВ-Русе изпълнява на територията на Поддържан резерват „Сребърна“. Работното посещение се реализира през втората половина на септември, в северната част на страната, в рамките на дейностите, свързани с популяризиране на влажната зона и обмяна на добри практики на проект: „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

В рамките на работната визита са посетени лагуните на Бертиандос, които са част от Национален парк и Центъра за мониторинг и интерпретация на устието на река Лима. В двете защитени местности се води активна борба с инвазивните видове - пампаска трева и австралийска акация, които се развиват бързо и завземат територията на евкалипта, черната елша и корковия дъб, които се отглеждат и със стопанско значение. Демонстрирани са методи за борба и справяне с агресивните видове чрез опръстеняване и премахване на част от кората на дърветата.

В сърцевинната зона на националния парк се полагат усилия за опазване на биологичното разнообразие и се изпълняват поддържащи дейности за нормалното функциониране на екосистемите. Поралелно с това, в рамките на външните зони, са изградени туристическа инфраструктура, къмпинги за устойчив туризъм и спорт, природонаучни дейности и познавателен туризъм. Широко са  застъпени образователните занятия с деца. Двете зони се управляват от общините, по концепция, наподобяваща тази на биосферните паркове, какъвто е резервата „Сребърна“, т.е политиките по опазване на биологичното разнообразие са обвързани с тези на развитието на региона и устойчивото ползване на природните ресурси.

Проектът на РИОСВ-Русе върви към своя финал. В момента се извършват заключителни дейности по изграждането на „Западен канал с преливник“ и  намаляване притока на биогени в езерото.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 62/2022 г.), за ИП с възложител „ШЕЛ Българияˮ ЕАД .

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на тръбен кладенец за водоснабдяване за други цели – измиване на автомобили, оросяване на зелени площи и измиване на бетонови и асфалтови площадкиˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.5.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе

Възложител – „ШЕЛ Българияˮ ЕАД

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45272
  1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2022 г.), за ИП с възложител „НОРД ЕНЕРЖИˮ ЕООД.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива, състоящ се от:

- Подробен устройствен план – план за застрояване на УПИ XIV-932, кв.101 по плана на село Горно Абланово, община Борово;

- Технически проект за обект „Фотоволтаична електрическа централа /ФЕЦ/ с мощност 800кW“

Възложител – „НОРД ЕНЕРЖИˮ ЕООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:
  3. registers.moew.government.bg/ovos/lot/45432 
  4. От общинската администрация на община Борово и кметство Горно Абланово.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Борово и кметство Горно Абланово.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител Д. Диков.

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-4215-(5)/25.09.2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Предприятие за месодобив от едри преживни животни и месопреработка в ПИ 07231.40.566, с. Бъзън, общ. Русе”

Възложител – Д. Диков

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:    

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45349

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Галерия