За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3879/14.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3879/14.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Ремонт и доизграждане на коритото на река Бели Лом в регулацията на гр. Разград", с местоположение ПИ с идентификатори 61710.502.7162 и 61710.505.369 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3851/13.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3851/13.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на магазин за промишлени стоки", с местоположение ПИ с идентификатор 65276.501.285 по КК и КР на с. Самуил, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. И-3850/13.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3850/13.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на работилница със склад, офиси и помощни помещения", с местоположение ПИ с идентификатори 47336.11.58 и 47336.11.61 по КК и КР на гр. Мартен, общ. Русе

Анализирани са пробите отпадъчни води от промишлените обекти в Разград

Регионална лаборатория – Русе при ИАОС предостави на екоинспекцията резултати от изпитване на пробите отпадъчни води, взети при извънредните проверки през юли и август по повод сигналите за неприятни миризми в Разград.

За периода са взети общо девет проби от точките за мониторинг на „АДМ“ ЕАД, „Биовет“ АД-клон Разград и ГПСОВ-Разград.

Само в отпадъчните води на „Биовет“ АД-клон Разград са установени отклонения от нормите на част от показателите, определени в комплексното разрешително на дружеството. Отклоненията са сходни с тези, установени по-рано при контролния мониторинг, за което на предприятието вече е наложена текуща месечна санкция. Проверката на „Биовет“ АД-клон Разград все още е в ход.

Готови са и резултатите от пробите повърхностни води на река Бели Лом, взети от в три точки – моста над реката на вход гр. Разград, на около 50 метра след точката на заустване на ГПСОВ и участъка от реката край с. Гецово. Те са предоставени на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – с център гр. Плевен за анализ състоянието на повърхностните води в реката. Допълнително са предоставени и резултатите от пробонабиранията, извършени на промишлените източници в Разград, като целта е да се оцени влиянието на заустваните отпадъчни води върху качеството на водоприемника – река Бели Лом.

Извънредните обходи на екоинспекцията не потвърждават сигналите за миризми в Русе през седмицата

Съвместните обходи на експерти на РИОСВ-Русе и Община Русе, извършени през текущата седмица показват, че подадените сигнали за неприятни миризми в града, са неоснователни. Обходите/проверките се извършват от 11 септември по заповед на директора на РИОСВ-Русе инж. Цонка Христова, в часовия диапазон от 20.00 до 00.30 часа, в промишлените зони на града, в жилищните квартали, от които постъпват сигналите, като в повечето  случаи е реагирано незабавно при конкретен сигнал.

Всички обходи са документирани с протоколи.  Специфични миризми частично са усещани само в района на предприятията от двете  промишлени зони на Русе. От началото на месец септември няма регистрирани превишения на нормите на следените атмосферни замърсители. Не са констатирани и превишения на следените органични замърсители от общинските станции за КАВ в град Русе. До момента не са регистрирани отклонения в технологичните режими на работа на промишлените инсталации, при които да се отделят интензивно миришещи вещества. Локалните миризми, за които са постъпили сигналите, се дължат на промяна в атмосферното налягане. Не са редки случаите, когато градската канализация е източникът им.

За периода от 11 септември до днес в инспекцията чрез „Зелен телефон“, тел. 112 и електронната форма за подаване на сигнали през интернет страницата са постъпили общо 49 сигнала, като само на 14 септември  в часовия диапазон от 21.40 до 23.00 ч. броят на регистрираните сигнали чрез интернет страницата е 22.

РИОСВ-Русе се отнася с разбиране към обострената чувствителност на жителите  на Русе, но призовава гражданите, да не подават сигнали за краткотрайно усетени миризми, които не са с промишлен характер.

РИОСВ-Русе ще сезира компетентните органи за търсене на наказателна отговорност от подателите на неоснователни сигнали.  

„Пестене на енергия“ е темата на Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември тази година

„Пестене на енергия“ е темата на кампанията Европейска седмица на мобилността (ЕСМ) за тази година. Тя се провежда ежегодно, като стартира на 16-и септември и приключва с Деня без автомобили  - 22 септември 2023 г.  

Темата „Пестене на енергия“ акцентира върху проблема, засягащ потреблението на енергия за градска мобилност. Намаляването на потреблението на енергия е в съответствие с целите на кампанията ЕСМ - насърчаване на устойчивата мобилност, стимулиране на активния транспорт и създаване на приятни за живеене градове.

Пет съвета към гражданите дава специално ръководство, подготвено от Европейската комисия: „Ползвайте обществен транспорт“, „Бъдете активни и изминавайте кратките разстояния пеш“, „Насладете се на свободата да се движите без автомобил“, „Намалете броя на ненужните пътувания“, „Не бързайте – намалете скоростта“. В ръководството могат да се намерят идеи за дейности по време на ЕСМ, както и добри практики  за пестене на енергия, приложени  европейските градове.  

Повече за кампанията може  да се намери на официалната интернет страница на кампанията: https://mobilityweek.eu/home/.

14.09.2023 г. Децата от Комлекса за социални услуги за деца и семейства на виртуална разходка в парка.

На 14 септември 2023 г. децата от Комлекса за социални услуги за деца и семейства (КСУДС) – Русе посетиха Информационния център на инспекцията за виртуална „Разходка в парка“. Едноименният проект представи Парка на Младежта в Русе в неговата цялост - архитектурни и декоративни  елементи, ландшафтно оформление, най-често срещаните обитатели – птици и животни в обособените терени в градската среда.

Розариума в Парка на Младежта Вазата 3 Тис плод
058680106641 Архитектурен елементІ2 chervenogrudka N

 

Временно е преустановена работата на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Русе поради възникнал технически проблем

Технически проблем временно преустанови работата на „Зелен телефон“, с номер 082/ 809 281, на който се подават сигнали.  До отстраняването на техническия дефект,  сигнали за увреждане на околната среда могат да се подават чрез тел. 112, които своевременно ще бъдат предадени на дежурния екип на инспекцията. 

Писмо до възложителя с изх. АО-4621-5/11.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. АО-4621-5/11.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Проектиране, съгласуване и изработка на понтон, с фотоволтаична електроцентрала, един преходен мост и два броя сваи, при км 495.690 на р. Дунав", с местоположение ПИ с идентификатори 63427.132.13, 63427.2.5688 и 63427.2.5695 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3830/11.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3830/11.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 05133.80.17 по КК и КР на с. Лом Черковна, общ. Бяла

Галерия