За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1768/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1768/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения към прилежащите имоти в с. Искра по ул. "Образцова" в участъка от О.Т. 132 до О.Т. 207"

Писмо до възложителя с изх. № И-1767/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1767/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на двуетажна, еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-144, кв. 23 по плана на с. Езерче, общ. Цар Калоян"

Писмо до възложителя с изх. № И-1766/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1766/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на малко стопанство с отглеждане на трайни насаждения и създаване на пчелин", с местоположение ПИ 24030.5.171 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-1765/07.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1765/07.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на търговски обект – магазин за хранителни стоки в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати", с местоположение УПИ XVI-40, кв. 3 по плана на с. Вокил

Указания до г-н В.Ж., гр. Варна

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ ЖЕЧЕВ

гр. Варна, кв. Аспарухово

Относно: Указателно писмо с изх. № АО-1512-(2)/21.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЧЕВ,

Депозираното от Вас в РИОСВ-Русе уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО-1512/10.03.2022 г. за „Промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 61710.605.800 от „Мера” в „Нива” е разгледано по реда на чл. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС.

С писмо с изх. № АО-1512-(2)/21.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе сте информиран, че за цитираното инвестиционно предложение е необходимо да бъде проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и са Ви дадени указания за процедурните стъпки, които следва да предприемете.

Към настоящия момент (повече от 12 месеца) в РИОСВ-Русе няма данни за предприети от Вас действия по изпълнение на дадените указания.

Във връзка с гореизложеното и предвид разпоредбите на чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, Ви е изпратено писмо с изх. № АО-1512-(4)/09.04.2024 г. на Директора на РИОСВ-Русе с указания да потвърдите продължаването на процедурата, като представите в РИОСВ-Русе указаната документация или да внесете искане за прекратяване на процедурата. Писмото е изпратено на адреса за кореспонденция, посочен от Вас в уведомление за инвестиционно предложение с вх. № АО-1512/10.03.2022 г.

Съгласно „Известие за доставка” № ИД PS 7000 1JK7AB K на „Български пощи” ЕАД, писмото е върнато с клеймо „Непотърсено“ на дата 02.05.2024 г. Със съдържанието на писмото и на приложенията към него може да се запознаете чрез информационното табло в сградата на РИОСВ-Русе, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, РИОСВ-Русе Ви съобщава:

Предвид разпоредбите на чл. 2а, ал. 6 от Наредбата за ОВОС, следва в 14 дневен срок, да потвърдите продължаването на процедурата, като представите в РИОСВ-Русе изисканата в писмо с изх. № АО-1512-(2)/21.03.2022 г. на Директора на РИОСВ-Русе документация или да внесете искане за прекратяване на процедурата.

При липса на отговор от Ваша страна в рамките на регламентирания срок или невнасяне на съответната информация, процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС ще бъде прекратена.

 

 

 

 

Решение № РУ-37-ПР/2024 г.

Решение № РУ-37-ПР/2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Почистване на прорасла храстова и дървесна растителност и привеждане във функционална принадлежност на ПИ с идентификатори 02467.54.1, 02467.63.3 и 02467.205.12 по КККР на с. Балкански, 18589.7.277 по КККР на с. Гецово, 56890.62.106 по КККР на с. Побит камък, 80724.23.6 по КККР на с. Черковна, 24829.33.389 по КККР на с. Дянково и 87624.6.56 по КККР на с. Ясеновец, общ. Разград и 38830.138.3 и 38830.138.8 по КККР на с. Костанденец и 77308.272.17 и 77308.310.8 по КККР на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян”

Възложители: „Ромфарм Компани” ООД,  „С.И.Г.” ООД  и „Ставен” АД

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 09.05.2024 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46734

Писмо до възложителя с изх. № И-1760/02.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1760/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на технически проект и строителство на Работилница - I-ви етап", с местоположение УПИ XX-1751, кв. 61 по плана на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. № И-1759/02.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1759/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на батерийна система, с номинална изходяща мощност до 4.5 MW, за съхранение на електрическа енергия, произведена от съществуваща и експлоатирана фотоволтаична електрическа централа", с местоположение ПИ 10803.290.878 по КККР на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № И-1758/02.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1758/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V, кв. 46 по плана с. Батишница, общ. Две могили за отреждане на терена като устройствената зона от разновидност „Чисто производствена /Пч/“ с цел създаване на устройствена основа за ново строителство – навес за буферен склад за материали"

Изходящ № АО-1749-(5)/02.05.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на автоматизирани поливни системи за напояване на земеделски културиˮ, с местоположение:

 • 17066.26.12 по КККР на с. Гороцвет, местност Пунарджик;
 • 17066.44.9 по КККР на с. Гороцвет, местност Мерата;
 • 17066.44.1, 17066.44.3, 17066.44.10, 17066.44.12, 17066.44.13, 17066.44.14, 17066.44.17, 17066.44.18, 17066.44.19 по КККР на с. Гороцвет, местност Каменлик;
 • 17066.45.4, 17066.45.5, 17066.45.7, 17066.45.13, 17066.45.15, 17066.45.16, 17066.45.18, 17066.47.1, 17066.47.3, 17066.47.4, 17066.47.6, 17066.47.8, 17066.47.10, 17066.47.15, 17066.47.24, 17066.47.25, 17066.47.26 по КККР на с. Гороцвет, местност Карабаджак;
 • 17066.48.1, 17066.48.4, 17066.49.5, 17066.49.6, 17066.49.7, 17066.49.12, 17066.50.1, 17066.50.3, 17066.50.5, 17066.50.6, 17066.50.9, 17066.50.10, 17066.72.2, 17066.72.3, 17066.72.4 по КККР на с. Гороцвет, местност Каменлик;
 • 17066.51.1, 17066.51.7, 17066.51.9, 17066.52.1, 17066.52.2, 17066.52.4, 17066.52.7, 17066.52.8, 17066.52.9, 17066.52.17, 17066.52.18, 17066.52.19, 17066.52.20, 17066.53.1, 17066.53.2 по КККР на с. Гороцвет, местност Мерата;
 • 17066.54.1, 17066.54.2, 17066.54.4, 17066.54.6, 17066.54.7, 17066.54.11, 17066.54.14, 17066.54.18, 17066.54.19, 17066.54.20, 17066.54.22, 17066.54.23, 17066.54.26, 17066.54.27, 17066.54.30, 17066.54.37, 17066.54.38, 17066.54.39, 17066.54.42, 17066.54.43, 17066.54.44, 17066.54.46, 17066.54.47, 17066.54.50, 17066.54.51, 17066.54.52, 17066.56.1, 17066.56.4, 17066.56.7, 17066.56.10, 17066.56.11, 17066.56.12, 17066.56.15, 17066.56.19, 17066.56.20, 17066.56.21, 17066.56.22, 17066.56.24, 17066.57.1, 17066.57.3, 17066.57.5, 17066.57.10, 17066.57.12, 17066.57.13, 17066.57.15, 17066.57.16, 17066.59.10, 17066.59.11, 17066.59.12, 17066.59.13, 17066.59.17, 17066.59.19, 17066.57.20, 17066.59.25, 17066.59.27, 17066.59.33, 17066.59.35, 17066.59.36, 17066.59.37, 17066.59.38 по КККР на с. Гороцвет, местност Елаците;
 • 17066.61.2, 17066.61.3, 17066.61.4, 17066.61.7, 17066.61.8, 17066.61.9, 17066.61.13, 17066.61.16, 17066.61.17, 17066.61.21, 17066.61.27, 17066.61.31, 17066.61.32, 17066.61.33, 17066.61.34, 17066.61.35, 17066.61.37, 17066.61.38, 17066.62.1, 17066.64.1, 17066.64.5, 17066.64.7, 17066.64.9, 17066.64.12 по КККР на с. Гороцвет, местност Фотул;
 • 17066.63.1, 17066.63.2, 17066.63.7, 17066.63.9, 17066.63.19, 17066.63.20, 17066.63.22, 17066.63.23, 17066.66.3, 17066.66.4, 17066.66.6, 17066.66.7, 17066.66.8 по КККР на с. Гороцвет, местност Чаушкьой;
 • 17066.65.2, 17066.65.4, 17066.65.6, 17066.65.9, 17066.65.13, 17066.65.19, 17066.65.21, 17066.67.1, 17066.67.2, 17066.67.3, 17066.67.4, 17066.67.8, 17066.67.9, 17066.67.10, 17066.67.12, 17066.67.14, 17066.67.16, 17066.67.21, 17066.67.23, 17066.67.24, 17066.67.27, 17066.67.29, 17066.67.30 по КККР на с. Гороцвет, местност Нови места;
 • 17066.68.2, 17066.68.8, 17066.68.9, 17066.68.12, 17066.68.13, 17066.68.14, 17066.68.15, 17066.68.16, 17066.68.17, 17066.68.18, 17066.69.1, 17066.69.2, 17066.69.3, 17066.69.4, 17066.69.6, 17066.69.8, 17066.69.11, 17066.69.16, 17066.69.17, 17066.69.18, 17066.69.21, 17066.69.23, 17066.69.24, 17066.69.25, 17066.69.26, 17066.69.27, 17066.69.28, 17066.69.29, 17066.69.30, 17066.69.31, 17066.69.32, 17066.70.1, 17066.70.2, 17066.70.3, 17066.70.10 17066.70.11, 17066.70.13, 17066.70.14, 17066.70.15, 17066.70.16, 17066.70.17, 17066.70.18 по КККР на с. Гороцвет, местност Каваклък;
 • 17066.71.3, 17066.71.9, 17066.71.11, 17066.71.12, 17066.71.13, 17066.71.14 по КККР на с. Гороцвет, местност Хасантерзийски път.

Галерия