За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3823/11.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3823/11.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на едноетажна жилищна сграда с полуподземен етаж в УПИ IX-5060, кв. 121 по плана на гр. Разград, общ. Разград", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.50.5060 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-3805/08.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3805/08.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на ПИ с планоснимачни номера 1128, 1129 и 1003, за които са отредени парцели XXVIII и XXVI, кв. 21 по плана на с. Ясеновец, общ. Разград"

Галерия