За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3804/08.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3804/08.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 57368.134.29 по КК и КР на с. Полско Косово, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3803/08.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3803/08.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 57368.137.9 по КК и КР на с. Полско Косово, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3798/08.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3798/08.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ I-1, кв. 1 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. И-3797/08.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3797/08.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 57368.136.4 по КК и КР на с. Полско Косово, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3796/08.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3796/08.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма", с местоположение ПИ с идентификатор 57368.136.12 по КК и КР на с. Полско Косово, общ. Бяла

Галерия