За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-2876/16.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2876/16.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изсичане единични дървета и оформяне на корони на дървета, изсичане на храсти, във връзка с изпълнение на СМР по Договор № 2024-С-004/22.04.2024 г" с местоположение ПИ 34134.8.80 по КККР на с. Професор Иширково

Изходящ № АО-3797-1, 3798-1/22.07.2024 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/– изменение на план за застрояване /ИПЗ/ на ПИ с идентификатор 80460.285.470 по КК и КР на село Червена вода, община Русе с цел обособяване на производствена база, включваща мобилен бетонов център, склад за бетонови елементи и мобилна производствена инсталация за производство на асфалтобетонови смеси /контейнерен тип/ в част от ПИ с идентификатор 80460.285.470 по КК и КР на село Червена вода, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2903/17.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2903/17.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на поземлен имот с идентификатор 63427.9.520 и изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ VIII-1121-за озеленяване в кв. 38 по регулационния план на кв. Долапите, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-2894/16.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2894/16.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ с идентификатор 61710.505.403 (идентичен с УПИ XXII, кв. 810) по КККР на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-2893/16.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2893/16.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство, ремонт на покрив и промяна предназначението на кафе-бар с идентификатор 63427.7.58.1 в аптека, поземлен имот 7.58, кв. 657, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-2892/16.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2892/16.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на подземна кабелна линия (НН) от трафопост ТП „1 Осен“, до ФЕЦ с мощност 30 kW в УПИ I-общ., УПИ VIII-78, IX-77, XII-77, кв. 11, с. Осен, общ. Главиница"

Галерия