За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1581/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1581/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Уличен водопровод по ул. Оборище от уличен водопровод Ф 60 по ул. Александър Стамболийски до ПИ с идентификатор 56441.108.78, местност Тетовски път, с. Писанец"

Писмо до възложителя с изх. № И-1579/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1579/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство на приемо-предавателна станция Ряхово Нова, RSE0081.A008 с честотен обхват 900 - 2100 MHz", с местоположение ПИ 63668.151.388 по КККР на с. Ряхово

Писмо до възложителя с изх. № И-1575/18.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1575/18.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XXII-196, кв. 3004 по плана на Източна промишлена зона, град Русе, община Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1473/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1473/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Предписание за провеждане на принудителна сеч в гори, стопанисвани от Териториално поделение „Държавно горско стопанство „Сеслав”", с местоположение ПИ 77579.1.138 по КККР на с. Хърсово, ПИ 72578.3.53, 72578.14.125, 72578.17.129 по КККР на с. Тодорово, ПИ
24116.18.26, 24116.18.23, 24116.18.25, 24116.17.25, 24116.17.26 по КККР на с. Лудогорци, ПИ 44358.11.59, 44358.16.66, 44358.25.205, 44358.29.52,37010.73.41 по КККР на с. Лъвино, ПИ 37010.73.43, 37010.73.45, 37010.78.4, 37010.78.7, 37010.78.8 по КККР на с. Китанчево

Писмо до възложителя с изх. № И-1568/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1568/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план (ИПУП)–план на регулация (ПР) и план на застрояване (ПЗ) за УПИ IX – 124, кв. 12 по плана на с. Тертер, община Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-1567/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1567/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с планоснимачни номера 226 и 227, за които е отреден парцел IV-227, кв. 16 по плана на с. Пороище, общ. Разград и последващо инвестиционно предложение за „Реконструкция, пристрояване и надстрояване на еднофамилна жилищна сграда"

Галерия