За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1759/02.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1759/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на батерийна система, с номинална изходяща мощност до 4.5 MW, за съхранение на електрическа енергия, произведена от съществуваща и експлоатирана фотоволтаична електрическа централа", с местоположение ПИ 10803.290.878 по КККР на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № И-1758/02.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1758/02.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за УПИ V, кв. 46 по плана с. Батишница, общ. Две могили за отреждане на терена като устройствената зона от разновидност „Чисто производствена /Пч/“ с цел създаване на устройствена основа за ново строителство – навес за буферен склад за материали"

Писмо до възложителя с изх. № И-1753/30.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1753/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подпомагане развитието на стопанството на земеделски стопанин Ерджан Мустафа Юсеин", с местоположение ПИ 32839.2.28, 32839.38.43,
32839.43.7 и 32839.12.29 по КККР на с. Искра

Писмо до възложителя с изх. № И-1750/30.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1750/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС-батерия), произведена от собствена фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)", с местоположение ПИ 07603.912.348 по КККР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № И-1749/30.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1749/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Поставяне на локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия (ЛСС-батерия), произведена от собствена фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)", с местоположение ПИ 66425.514.569 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1746/30.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1746/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2 480 kW и генераторна пикова мощност 2 960,6 kWp, и 1 бр. БКТП 2500 kVA 20/0,6 kV в поземлен имот с идентификатор 63668.151.1755 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1731/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1731/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване и регулация и последващо изграждане на триетажна жилищна сграда с магазин в партера", с местоположение ПИ 24030.501.9338 по КККР на гр. Дулово

Галерия