За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1719/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1719/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 20184.1.1229 по КК и КР на гр. Две могили, с цел промяна на начина на трайно ползване на имота от Депо за вторични суровини в За складова база и отреждане на терена като устройствената зона от разновидност Предимно производствена Пп"

Писмо до възложителя с изх. № И-1700/26.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1700/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна на предназначението на съществуваща сграда в производствена сграда за булгур", с местоположение УПИ II-1366, 1416, кв. 130 по плана на с. Дянково

Писмо до възложителя с изх. № И-1699/26.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1699/26.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ I-1047 СП Булгарплод и план за застрояване на новообразуваните УПИ в кв. 58 по плана на с. Басарбово, общ. Русе"

Галерия