За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-30/04.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-30/04.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване", с местоположение УПИ Х-18, кв. 48 по плана на с. Сребърна, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-19/03.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-19/03.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS 2003 (III-207 от РПМ-SLS 2001) от км 0+000.00 до км 10+350.00", с местоположение ПИ 00240.62.144 по КККР на с. Алеково, ПИ 10210.101.119 по КККР на с. Васил Левски и ПИ 40751.19.17 по КККР на с. Кутловица

Писмо до възложителя с изх. И-18/03.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-18/03.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация и реконструкция на общински път SLS 2005 (SLS 2003-Кутловица) от км 0+000.00 до км 1+900.00", с местоположение ПИ 40751.19.16 по КККР на с. Кутловица

Писмо до възложителя с изх. И-17/03.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-17/03.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка с Н≤15 м кьм съществуваща масивна сграда с идентификатор 63427.7.439.1 по КК и КР на гр. Русе, находяща се в УПИ I-1449, кв. 675, жк Изток, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-14/03.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. И-14/03.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Укрепване на земната основа, ремонт на покрив, вътрешно преустройство на съществуваща сграда", с местоположение ПИ 63427.5.508 по КККР на гр. Русе

Галерия