За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-786/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-786/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план, изменение на план за регулация и план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.2.3161 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-781/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-781/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на надземна площадка за кацане и обслужване на авиационна техника с необходимите съоръжения към нея за спешна болнична помощ, разпределителна пристройка и подземен паркинг", с местоположение ПИ 63427.2.5105 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-780/28.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-780/28.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Разполагане на 4 броя сърцарни машини от 15 до 18 за производство на пясъчни леярски сърца по неорганична технология и изграждане на стоманобетонова платформа под сърцарните машини", с местоположение УПИ III-92, кв. 887, ид. 63427.33.92 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-775/27.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-775/27.02.2024 г., относно ИП/ПП за "1. Промени в количествата за генериране на годишна база на отпадъци с код 16 03 OS* и 16 05 03* във връзка с предстояща процедура по актуализация на комплексно разрешително №105-Н2/2019г;
2. Промяна на максимално допустимите концентрации на вещества в производствените отпадъчни води, формирани от „Линамар Лайт Металс Русе" ЕООД в канализационната система, съгласно сключен договор с „ВиК" ООД, град Русе, във връзка с включване на канализациите на промишлените зони към ГПСОВ на град Русе.", с местоположение ПИ 63427.333.92 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-774/27.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-774/27.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на магазин № 10 в кулинарен магазин за онлайн търговия и на магазин № 9 в съблекалня, склад и експедиция към кулинарен магазин, намиращи се в имот с идентификатор 63427.5.510.9.28 и 63427.5.510.9.29, кв.751, ЖК Родина II, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.5.510.9.28, 63427.5.510.9.29, кв.751 по КККР на гр. Русе

Галерия