За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1343/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1343/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в автодиагностичен пункт и сервиз” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.164 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1345/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1345/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за временно съхранение на излезли от употреба гуми” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1551 по кадастраланата карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1346/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1346/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2013 в гори, собственост на Община Ценово” с местоположение имоти 000800, 000737, 000736 и 000090 по плана на с. Ценово и Белцов

Писмо до възложителя с изх. № АО 1869/29.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № АО 1869/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на три броя тръбени кладенци” с местоположение ПИ с идентификатори 00895.113.3 и 00895.113.4 по кадастраланата карта на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. № АО 2265/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 2265/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Напояване в поземлен имот № 003106 в землището на село Кривина, община Ценово чрез водоземно съоръжение – шахтов кладенец” с местоположение имот 003106 по плана на с. Кривина

Писмо до възложителя с изх. № АО 2414/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 2414/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на биогаз инсталация за производство на електроенергия от биогаз, чрез преработка на животински отпадъци и селскостопански растителни отпадъци” с местоположение имот 059021 по плана на с. Бъзън

Писмо до възложителя с изх. № 1301/26.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1301/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Монтаж на оборудване за цифрово радиоразпръскване с национален обхват в съществуваща телевизионна ретранслаторна станция” с местоположение имот 150417 по плана на с. Голеш

Писмо до възложителя с изх. № 1302/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1302/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Извършване на основен ремонт на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея” с местоположение УПИ III-491, кв. 40 по плана на с. Иваново

Галерия