За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1633/27.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1633/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на сграда в хранителен магазин” с местоположение УПИ XXІІ-176, кв. 31 по плана на с. Старо Село, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1630/27.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1630/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на канализационна връзка на довеждащ колектор от ПСОВ Амилум до ПСОВ- Разград” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.509.223 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1632/27.05.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1632/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червей” с местоположение УПИ V, кв. 16 по плана на с. Ситово, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 1589/23.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1589/23.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на еднофамилна жилищна сграда” с местоположение ПИ с идентификатор 500.4029, УПИ VІ, кв. 47 по кадастралната карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1592/23.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1592/23.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП- ПЗ за изграждане на складова база за селскостопанска техника и инвентар” с местоположение имот 167020 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1596/23.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1596/23.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда с обществено обслужващ партер” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.4056 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия