За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 967/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 967/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на млекопункт в кафе аператив и пристройка”, с местоположение: УПИ III-1236, кв.82 по плана на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. № 969/02.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 969/02.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на магазин ”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.701 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 927/29.03.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 927/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна пристройка към магазин за хранителни стоки и кафе-бар за обособяване на открити тераси”, с местоположение: УПИ XIV-199, кв.22 по плана на с. Чернолик, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 928/29.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 928/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на техника и инвентар”, с местоположение: ПИ с № 138007 в землището на на с. Яребица, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 929/29.03.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 929/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Откриване на пункт за изкупуване на отпадъци от хартия и пластмаса”, с местоположение: УПИ с идентификатор 24030.501.9164 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 930/29.03.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 930/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на надземен етаж от едноетажна жилищна сграда във фирмен офис-интегрално бюро за проектиране и контрол на работната среда”, с местоположение: УПИ II,кв. 129 по плана на гр. Исперих

Галерия