За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 934/29.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 934/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда от складова база в дърводелски цех и преустройство на друг вид сграда за обитаване в битови помещения”, с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.1744 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 919/28.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 919/28.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ИПРЗ за УПИ II-281, кв. 35 по плана на с. Липник с цел отреждане за бензиностанция, производствени и складови дейности

Писмо до възложителя с изх. № 920/28.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 920/28.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на гараж за селскостопанска техника и инвентар”, с местоположение: ПИ с № 00895.501.704 по плана на с. Айдемир, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 921/28.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 921/28.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на едноетажна жилищна сграда”, с местоположение: УПИ XIV, кв. 7 по плана на с. Голеш, общ. Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 897/27.03.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 897/27.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.480 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 898/27.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 898/27.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на инвестиционен проект за изграждане на едноетажна жилищна сграда”, с местоположение: УПИ ІV-796, кв. 67 по плана на с. Писанец, община Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 899/27.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 899/27.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на търговски обект (магазин) в магазин за компютърни системи и периферни устройства”, с местоположение: УПИ ХІ, кв. 7 по плана на с. Свещари, община Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 882/26.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 882/26.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Аварийно укрепване на джамия "Саид Паша"”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.2.23 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия