За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 884/26.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 884/26.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на сграда за търговия в козметично студио”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.2.1786 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 885/26.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 885/26.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на покрив на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея за обособяване на санитарен възел”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.501.290 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 868/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 868/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно ел. захранване ”, с местоположение: поземлени имоти с идентификатори 24030.501.3149, 24030.501.3155 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 870/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 870/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда и магазин за пакетирани хранителни стоки”, с местоположение: УПИ ІІ-160, кв. 14 по плана на с. Бистра, община Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 871/25.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 871/25.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда с малка височина (до 10 м)”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 66425.507.196 по кадастралната карта на гр. Силистра

Галерия