За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 582/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 582/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки във фризьорски салон”, с местоположение: имот № 349, кв.99 по плана на с. Дянково, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 583/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 583/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-2266 и XI-2264, кв. 170 по плана на гр. Исперих, предвиждащ промяна предназначението на начина на основното застрояване от "свободно" на "свързано" със запазване на предназначението на имотите ”, с местоположение: УПИ X-2266 и XI-2264, кв. 170 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 557/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 557/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на улично осветление”, с местоположение: в регулационните граници на гр. Сливо поле в районите след: стълб № 1, № 6 от клон В на Т-1, стълб № 12 от клон А на Т-1, стълб № 42 от клон Б на Т-1, стълб № 64 от клон на Т-1

Писмо до възложителя с изх. № 558/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 558/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на улично осветление”, с местоположение: в регулационните граници на гр. Сливо поле в районите след: стълб № 7 от клон А на Т-1

Писмо до възложителя с изх. № 559/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 559/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на общински път RSE-1101 с. Щръклево-с. Красен от км 0+0 до км 5+500, общ. Иваново, обл. Русе”, с местоположение: имот № 000075 в землището на с. Красен

Писмо до възложителя с изх. № 561/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 561/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на открит склад за авточасти втора употреба”, с местоположение: имот № 299, кв. 42, по плана на гр. Алфатар

Галерия