За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 791/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 791/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението и преустройство на съществуваща работилница в автодиагностичен център”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.1.64.11 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 792/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 792/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на магазин в студио за фризьорски и козметични услуги”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.1.2.1621 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 797/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 797/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на част от съществуваща детска градина в социален дом”, с местоположение: УПИ ІV, кв. 9 по плана на с. Бъзън, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 802/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 802/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Свободно изграждане на жилищна (РЗП - 230 кв. м) и обществено-обслужваща сграда - магазин и автосервиз (РЗП-430 кв. м)”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.156.535 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 744/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 744/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на ведомствена бензиностанция ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.32.610 по кадастралната карта на гр. Силистра

Галерия