За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 745/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 745/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране на изменение на ПУП-ПРЗ за създаване на устройствена основа за изграждане на пристройка и преустройство на съществуваща болнична сграда ”, с местоположение: ПИ 2620, кв. 150, парцел VI и LII по плана на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 746/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 746/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на първи етаж от жилищна сграда в магазин за промишлени стоки ”, с местоположение: УПИ IV, кв. 80 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 747/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 747/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от жилищна сграда, офис, магазин и разширяване на съществуваща оптика ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.2.2631 по кадстралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 748/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 748/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за производство на екобрикети от слама и складово-производствена сграда за съхранени на суровина и готова продукция”, с местоположение: УПИ I-159, кв. 25 по плана на с. Скала, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 749/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 749/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на помещение за обработка на кокосови влакна и производство на кокосови глонабивни матрични вложки към съществуващ цех за изделия от пенолатекс ”, с местоположение: УПИ XIV-148, кв.44 по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 757/14.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 757/14.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда с гараж и плътна ограда”, с местоположение: УПИ I, кв. 73 по плана на с. Юръклево, общ. Иваново

Галерия