За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 445/13.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 445/13.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и ремонт на общинска сграда, промяна предназначението й в Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разтройства и наблюдавано жилище (ЦНСТ и НЖ) и осигуравяне на достъпна среда (пристройка за асансьор и рампа за инвалиди)”, с местоположение: УПИ І-3596, 3597, 3598, 3599, кв. 332 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 418/12.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 418/12.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация, реконструкция и модернизация на Храм "Света Параскева" - гр. Завет”, с местоположение: УПИ-Църква, кв. 44 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 397/11.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 397/11.02.2013 г., относно ИП/ПП за „КПИИ за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХVІІ-840, кв. 69 по плана на гр. Кубрат, които се обединява в нов имот с идентификатор 40422.504.588 и изграждане на къща за гости, басейн и фотоволтаична система с мощност 15 кW за производство на електрическа енергия за собствени нужди”

Писмо до възложителя с изх. № 398/11.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 398/11.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на старо техническо оборудване с ново - 2 бр. бояджийски камери и 1 бр. автоматизирана линия за боядисване ”, с местоположение: УПИ ІІІ, кв. 69 по плана на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. № 381/08.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 381/08.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 73496.501.3764 по кадастралната карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 382/08.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 382/08.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на канализационно отклонение”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 61710.502.3821 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 383/08.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 383/08.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на 4 броя силози за зърно”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 24030.501.3378 по кадастралната карта на гр. Дулово

Галерия