За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-763/27.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-763/27.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ), находящ в ПИ с идентификатор 07603.912.348 по КККР на гр. Бяла, област Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-759/26.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-759/26.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод по ул. "Рибарица" от края на съществуващия уличен водопровод Ф60 до ПИ с идентификатор 63427.2.5178, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-750/23.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-750/23.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на трайни насаждения в землището на с. Сейдол, общ. Лозница", с местоположение ПИ 65992.57.11 по КККР на с. Сейдол

Писмо до възложителя с изх. № И-735/23.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-735/23.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на БКТП 20/0.4 kV, 250 kVA и кабел 20 kV за присъединяване на ФЕЦ с мощност 200 kW", с местоположение УПИ X-1600, кв. 71 по плана на гр. Ветово

Галерия