За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 558/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 558/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на улично осветление”, с местоположение: в регулационните граници на гр. Сливо поле в районите след: стълб № 7 от клон А на Т-1

Писмо до възложителя с изх. № 559/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 559/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Рехабилитация на общински път RSE-1101 с. Щръклево-с. Красен от км 0+0 до км 5+500, общ. Иваново, обл. Русе”, с местоположение: имот № 000075 в землището на с. Красен

Писмо до възложителя с изх. № 561/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 561/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на открит склад за авточасти втора употреба”, с местоположение: имот № 299, кв. 42, по плана на гр. Алфатар

Писмо до възложителя с изх. № 567/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 567/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда до Н=10 м с лятна кухня и гараж в с. Червена вода ”, с местоположение: имот № 504.1301 по плана на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. № 568/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 568/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на апартамент във фризьорски салон и пристрояване на стълбище”, с местоположение: УПИ ІІІ, кв. 71 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 539/21.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 539/21.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от регулацията на с. Малко Враново до ПИ 000086 в землището на с. Малко Враново, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 540/21.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 540/21.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на оборудване за цифрово радиоразпръскване с национален обхват в съществуваща телевизионна ретранслаторна станция”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 00415.502.302 по кадастралната карта на гр. Алфатар

Галерия