За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-730/23.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-730/23.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на комплекс: I-етап Магазин с бърза закуска и II-етап Автомивка с автодиагностичен пункт", с местоположение УПИ XII-1122, кв. 22 по плана на с. Смирненски

Писмо до възложителя с изх. № И-727/23.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-727/23.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 65348.68.174 по КК и КР на с. Сандрово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-713/22.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-713/22.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.325, местност Мерата, по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ 63427.160.325 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-713/22.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-713/22.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.325, местност Мерата, по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ 63427.160.325 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-712/21.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-712/21.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация на ул. "Бачо Киро" от ОТ205/пт1/ до ОТ202/пт27/ по регулационния план на гр. Сливо поле", с местоположение ул. "Бачо Киро", ул. "Вежен" и ул. "Дружба" в гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № И-695/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-695/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Панайот Волов", от ОТ12 /пт1/ до ОТ13 /пт12/ по регулационния план на с. Стамболово, общ. Сливо поле"

Галерия