За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-2660/01.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2660/01.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Външно кабелно ел. захранване с кабел НН на еднофамилна двуетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61710.608.4685, находящ се в земли щето на гр. Разград, местност Простор" с местоположение ПИ 61710.608.4685 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-2659/01.07.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2659/01.07.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на сгради с идентификатори 72357.707.51.1, 72357.707.51.2, 72357.707.51.3, находящи се в поземлен имот с идентификатор 72357.707.51 в Цех за производство на пелети в с. Тетово, общ. Русе, местност Черкезките ясаци"

Писмо до възложителя с изх. № И-2650/28.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2650/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Почистване на речното легло на река Черни Лом от многогодишна дървесна и храстовидна растителност" с местоположение ПИ 55837.78.1, 55837.81.1, 55837.88.1 по КККР на с. Пепелина

Писмо до възложителя с изх. № И-2649/28.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2649/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Почистване на речното легло на река Русенски Лом от многогодишна дървесна и храстовидна растителност" с местоположение ПИ 04981.71.110 по КККР на с. Божичен

Писмо до възложителя с изх. № И-2648/28.06.2024 г.,

Писмо до възложителя с изх. № И-2648/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Почистване на речното легло на река Черни Лом от многогодишна дървесна и храстовидна растителност" с местоположение ПИ 80443.67.377 по КККР на с. Червен

Писмо до възложителя с изх. № И-2647/28.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2647/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Почистване на речното легло на река Черни Лом от многогодишна дървесна и храстовидна растителност" с местоположение ПИ 39205.64.292 по КККР на с. Кошов

Писмо до възложителя с изх. № И-2646/28.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2646/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Почистване на речното легло на река Черни Лом от многогодишна дървесна и храстовидна растителност" с местоположение ПИ 72028.117.137 по КККР на с. Табачка

Писмо до възложителя с изх. № И-2636/28.06.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2636/28.06.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за УПИ IX-538, кв. 36 по плана на гр. Силистра, общ. Силистра" с местоположение УПИ IX-538, кв. 36, идентичен с ПИ 66425.514.538 по КККР на гр. Силистра

Галерия