За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-694/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-694/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична централа с обща инсталирана мощност 79,2 kW за производство на електроенергия за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията", с местоположение ПИ 66425.514.34 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-692/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-692/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация от о.т. 8220 до о.т. 8199 и изменение на план за регулация и застрояване на УПИ IX-1415, УПИ XI-за трафопост и УПИ VII-2080, кв. 705 по плана на жил. р-н Мальовица, гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.4.1221 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-686/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-686/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Технически проект за обект заведение за бързо хранене - Бистро и Навес над маси за сезонно ползване в УПИ XIII-569 в кв. 2 по регулационния план на с. Батишница, общ. Две могили"

Писмо до възложителя с изх. № И-685/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-685/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводни отклонения за захранване с вода на УПИ XII-456, УПИ VIII-116 и ПИ 115 в квартал 45а по плана на с. Нисово, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. № И-681/20.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-681/20.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 32874.8.1002 по КК и КР на гр. Исперих"

Галерия