За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1473/10.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1473/10.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Предписание за провеждане на принудителна сеч в гори, стопанисвани от Териториално поделение „Държавно горско стопанство „Сеслав”", с местоположение ПИ 77579.1.138 по КККР на с. Хърсово, ПИ 72578.3.53, 72578.14.125, 72578.17.129 по КККР на с. Тодорово, ПИ
24116.18.26, 24116.18.23, 24116.18.25, 24116.17.25, 24116.17.26 по КККР на с. Лудогорци, ПИ 44358.11.59, 44358.16.66, 44358.25.205, 44358.29.52,37010.73.41 по КККР на с. Лъвино, ПИ 37010.73.43, 37010.73.45, 37010.78.4, 37010.78.7, 37010.78.8 по КККР на с. Китанчево

Писмо до възложителя с изх. № И-1568/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1568/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на Подробен устройствен план (ИПУП)–план на регулация (ПР) и план на застрояване (ПЗ) за УПИ IX – 124, кв. 12 по плана на с. Тертер, община Кубрат"

Писмо до възложителя с изх. № И-1567/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1567/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти с планоснимачни номера 226 и 227, за които е отреден парцел IV-227, кв. 16 по плана на с. Пороище, общ. Разград и последващо инвестиционно предложение за „Реконструкция, пристрояване и надстрояване на еднофамилна жилищна сграда"

Писмо до възложителя с изх. № И-1565/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1565/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подмяна на кабелна линия (КЛ) 110 кV – извод „Пантеона“ между ел. подстанция „Русе-Север“ на ул. „Мостова“№ 6 и ел. подстанция „Русе“ на бул. „Липник“№ 62, гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1563/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1563/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация (ПУП-ИПУР) от ОТ 10295 до ОТ 10296, Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XX-98, УПИ II-64, УПИ III-65 и УПИ XXI-99, кв. 905 по регулационния план на гр. Русе и План за застрояване (ПЗ) на нови УПИ XX-98, УПИ II-64, УПИ III-65 и УПИ XXI-99, кв. 905 по регулационния план на гр. Русе, община Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1562/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1562/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ на поземлен имот с идентификатор 61710.800.1968 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград и последващо изграждане на двуетажна жилищна сграда с гараж", с местоположение ПИ 61710.800.1968 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1558/17.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1558/17.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС в с. Попрусаново до водонапорна кула с. Посев в ПИ № 57889.13.138 по КККР на с. Посев, общ. Кайнарджа, обл. Силистра", с местоположение ПИ 57889.13.138, 57889.8.124, 57889.13.16 по КККР на с. Посев, ПИ 57724.18.101, 57724.18.103, 57724.19.22, 57724.23.105 по КККР на с. Попрусаново и ПИ 20047.1.214 по КККР на с. Давидово

Галерия