За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1364/30.03.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1364/30.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Производство на гофрирана ламарина чрез студено формоване и форматиране на предварително повърхностно обработена ламарина", с местоположение ПИ 63427.8.1461 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1361/30.03.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1361/30.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Присъединяване на малка фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за електропроизводство с мощност 30kWp", с местоположение УПИ XI-310, кв. 43 по плана на с. Борисово

Писмо до възложителя с изх. И-1126/18.03.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1126/18.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Внедряване на технология за производство на малки партиди червени вина", с местоположение ПИ 63427.156.849 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-1051/14.03.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1051/14.03.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на КПИИ включва: Изразботване на подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 68357.90.273 по кадастраланата карта и кадастралните регистри на с. Средище. Инвестиционно предложение за Физкултурен салон към ПГМСС Н. Й. Вапцаров, село Средище", с местоположение ПИ 68357.90.273 по КККР на с. Средище

Писмо до възложителя с изх. И-754/24.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-754/24.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване броя на отглежданите дребни преживни животни, в съществуващ животновъден обект представляващ сграда с идентификатор 07231.58.38.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Бъзън, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-406/03.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-406/03.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Удължаване въздушна кабелна мрежа 0,4 kVелектрозахранена от съществуващ СБС № 17, Клон А на съществуваща ВМНН от ТП „Стадионˮ с 3 броя стоманобетонни стълбове и електормерни табла ТЕМО, монтирани на стълб № 17.1 пред поземлен имот (ПИ) 66425.501.3029 (идентичен с УПИ I-3029,5, кв. 7) и на стълб 17.3 пред ПИ 66425.501.9077 (идентичен с УПИ VI-9077,11, кв. 7), местност „Меджиди Табияˮ, бул. „Велико Търновоˮ, гр. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-206/24.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-206/24.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на трайни насаждения и закупуване на оборудване за нуждите на стопанството", с местоположение ПИ 40422.502.312 и 40422.502.495 по КККР на гр. Кубрат, ПИ 455006, 455007, 455008, УПИ III-26, кв. 16, УПИ IV-216, УПИ I-103, УПИ II-103, кв. 29 по плана на с. Тертер

Галерия