За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-2157/28.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2157/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.182.38 по КК и КР на гр. Русе, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на терена като устройствената зона от разновидност Смесена многофункционална зона - разновидност 2 (Смф 2)", с местоположение ПИ 63427.182.38 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-2141/28.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2141/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на електрическа енергия с проектна мощност 2400 kW и локални съоръжения за съхранение на енергия с мощност 1200 kW", с местоположение ПИ 41143.175.33 по КККР на с. Калипетрово

Писмо до възложителя с изх. № И-2118/27.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2118/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и промяна предназначението на самостоятелни обекти с идентификатори 63427.4.233.2 и 63427.4.233.3 в студио за красота с проектен идентификатор 63427.4.233.7"

Писмо до възложителя с изх. № И-2116/27.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2116/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка за обособяване на рампа за хора в неравностойно положение към съществуваща масивна сграда - читалище", с местоположение УПИ XI-184, кв. 23 по плана на с. Алеково

Писмо до възложителя с изх. № И-2114/27.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-2114/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с обществено-обслужващ партер – I етап – жилищна част и подземен гараж", с местоположение ПИ 63427.4.338 по КККР на гр. Русе

Галерия