За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-364/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-364/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди върху покрив на съществуваща сграда", с местоположение ПИ 66427.501.1569 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-358/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-358/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Заздравяване на компрометирани участъци на пътната настилка в участъка от км 43+920 до км 46+771, част от обект II-23 Русе – Кубрат – Исперих – Дулово от км 0+030 до км 46+771", с местоположение ПИ 40422.505.3174, 40422.505.3041, 40422.505.3042 и 40422.505.3097 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № И-357/31.01.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-357/31.01.2024 г., относно ИП/ПП за "Оптична кабелна свързаност на А1 България – отклонение от съществуваща електронна съобщителна мрежа на територията на гр. Русе", с местоположение ПИ 63427.8.924 по КККР на гр. Русе

Галерия