За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-442/04.02.2022 г.,

Писмо до възложителя с изх. И-442/04.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и пристройка към съществуваща еднофамилна жилищна сграда и басейн до 100 куб.м", с местоположение УПИ Х-331, кв. 87 по плана на гр. Мартен

Писмо до възложителя с изх. И-440/04.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-440/04.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Подпомагане развитието на стопанство с отглеждането на плодове и зеленчуци", с местоположение ПИ 47696.38.14 по КККР на с. Межден и ПИ 24030.121.26, 24030.121.27 по КККР на с. Дулово

Писмо до възложителя с изх. И-439/04.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-439/04.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на Плана за регулация (ИПР) и План за застрояване (ПЗ) за УПИ VІ (Свободна площ) и УПИ VІІ (Свободна площ), кв. 55 по плана на с. Равно с цел обединяването им в нов УПИ ХІ-390"

Писмо до възложителя с изх. И-438/04.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-438/04.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на новообразувани УПИ от ПИ с идентификатори 63427.156.727, 63427.156.728 и 63427.156.2355 и Изменение на план за застрояване (ИПЗ) на ПИ с идентификатори 63427.156.727 и 63427.156.728 по КККР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-437/04.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-437/04.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширение на малко стопанство чрез отглеждане на полски култури и увеличаване капацитета на същесъвуващ пчелин", с местоположение ПИ 03575.53.468 по КККР на с. Беловец

Писмо до възложителя с изх. И-414/03.02.2022 г..

Писмо до възложителя с изх. И-414/03.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ: Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 80443.60.1 по КК и КР на с. Червен, общ. Иваново, област Русе; Технически инвестиционен проект за обект: „Реконструкция и промяна на предназначението на селскостопанска сграда в цех за преработка и сушене на костилкови плодове” в горецитирания поземлен имот"

Писмо до възложителя с изх. И-411/03.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-411/03.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от ТП „Сливница – гр. Разград за обект Многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 61710.505.2054 (идентичен с УПИ VIII-2054, кв. 831) по КК и КР на гр. Разград, ул. „Марицаˮ № 52"

Галерия