За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1298/01.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1298/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - проект за изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП-ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-166 училище, кв. 10 по плана с. Паисиево, общ. Дулово и инвестиционно намерение за Основен ремонт на физкултурен салон и обслужващи помещения на СУ Христо Ботев", с местоположение УПИ VI-166 училище, кв. 10 по плана на с. Паисиево

Писмо до възложителя с изх. № И-1297/01.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1297/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват: поземлен имот с планоснимачен номер 541, за който е отреден парцел № X-541, кв. 38 по плана на с. Дянково, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1294/01.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1294/01.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива - проект за изменениена Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII и УПИ XIV в квартал 9 в гр. Дулово – промишлена зона – север, общ. Дулово и ИП за Склад за съхранение на селскостопанска продукция", с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1797 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-1256/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1256/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и изграждане на Фотоволтаична електроцентрала с пикова мощност до 195 kW, за производство и продажба на електрическа енергия", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7418 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № И-1255/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1255/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.149.105 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.149.105 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1254/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1254/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Развитие на стопанството с отглеждане на трайни насаждения в землището на с. Манастирци, общ. Лозница", с местоположение ПИ с идентификатори 47041.39.11 и 47041.39.12 по КККР на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-1253/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1253/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на следните обекти в УПИ XIII-460, кв. 121 в с. Тетово: I етап - Нагазин за промишлени стоки и фризьорски салон и II етап - Едноетажна жилищна сграда с размери 10.0х8.00м"

Галерия