За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-411/03.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-411/03.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от ТП „Сливница – гр. Разград за обект Многофамилна жилищна сграда в ПИ с идентификатор 61710.505.2054 (идентичен с УПИ VIII-2054, кв. 831) по КК и КР на гр. Разград, ул. „Марицаˮ № 52"

Писмо до възложителя с изх. И-409/03.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-409/03.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Подпомагане развитието на стопанство с отглеждането на пчелни семейства", с местоположение парцел VIII по плана на с. Севин

Писмо до възложителя с изх. И-407/03.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-407/03.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външно кабелно електрическо захранване от БКТП „Лукойлˮ до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред поземлен имот (ПИ) 00895.506.92 и от нов ШК-4 до ново електромерно табло ТЕМО, Промишлена зона „Западˮ, с. Айдемир, община Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-404/03.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-404/03.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане и създаване на нови трайни насаждения", с местоположение ПИ 031014, 031015, 048010, 040018 в землището на с. Мортагоново

Писмо до възложителя с изх. И-402/03.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-402/03.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства, закупуване на пчеларски инвентар, система за дистанционно наблюдение и мини трактор за косене и пренос на товар", с местоположение ПИ 230 по плана на с. Кутловица

Галерия