За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-399/03.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-399/03.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на промишлена сграда в сграда за обществено обслужване - автосервиз", с местоположение ПИ 66425.501.3267 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. И-397/03.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-397/03.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин и млекопункт в еднофамилно жилище", с местоположение УПИ VI-375, 376, кв. 70 по плана на с. Китанчево

Писмо до възложителя с изх. И-376/02.02.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-376/02.02.2022 г., относно ИП/ПП за „Развтитие и разширение на малко стопанство чрез отглеждане на пчелни семейства", с местоположение ПИ 65509.534.11 по КККР на с. Сваленик

Писмо до възложителя с изх. И-346/31.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-346/31.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 27156.501.238 от КККР на с. Езерче, общ. Цар Калоян представляващ УПИ IV-767, кв. 77 по ПР на с. Езерче с начин на трайно ползване „За жилищно застрояване до 10 м“

Галерия