За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-346/31.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-346/31.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на ПИ с идентификатор 27156.501.238 от КККР на с. Езерче, общ. Цар Калоян представляващ УПИ IV-767, кв. 77 по ПР на с. Езерче с начин на трайно ползване „За жилищно застрояване до 10 м“

Писмо до възложителя с изх. И-344/31.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-344/31.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителен топлопровод и абонатна станция за център за комплексно обслужване и ремонт на автомобили, складове и надземен паркинг в поземлен имот с идентификатор 63427.8.495 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-332/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-332/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развтитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства", с местоположение ПИ 702.391 и 049002 в землището на с. Дорно Албаново

Писмо до възложителя с изх. И-331/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-331/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на сграда номер 8 - склад за селскостопанска техника и инвентар във Фуражен цех с капацитет 3 т/ч.", с местоположение ПИ 65886.412.29 по КККР на с. Север

Писмо до възложителя с изх. И-330/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-330/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие, разширяване и модернизацияа малко стопанство чрез отглеждане на плодове и зеленчуци", с местоположение ПИ 02868.4.3, 02868.4.7 и 02868.3.11 по КККР на с. Батишница

Писмо до възложителя с изх. И-329/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-329/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие, разширяване и модернизация на малко стопанство чрез отглеждане на зеленчукови култури и трайни насаждения", с местоположение ПИ 84049.85.208 и 84049.89.124 по КККР на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. И-326/.28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-326/.28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен канал за отводняване на складова база за промишлени стоки", с местоположение ПИ 63427.80.7 по КККР на гр. Русе

Галерия