За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1268/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1268/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Присъединяване на ФЕЦ в УПИ I-училище, кв. 3, с. Върбино, общ. Дулово, обл. Силистра чрез изграждане на БКТП 20/0.4 kV 1х1000 kVA в УПИ I-училище и захранване с кабелна линия 20 kV от съществуващ СРС на ВЕ 20 kV извод Межден. Монтаж ТЕПО на БКТП"

Писмо до възложителя с изх. № И-1263/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1263/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и изграждане на еднофамилна жилищна сграда, разположена в УПИ III-407, кв. 21 по плана на с. Пороище, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1263/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1263/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване и изграждане на еднофамилна жилищна сграда, разположена в УПИ III-407, кв. 21 по плана на с. Пороище, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1262/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1262/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на подробен устройствен план - план за застрояване и изграждане на жилищна сграда за ПИ с идентификатор 61710.616.1546, м. Дянковски път 2 по плана на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1259/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1259/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация за УПИ I-420, кв. 38 по плана на с. Дряновец, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1258/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1258/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт на сграда в парцел I-622, кв. 86 по плана на гр. Сливо поле (сграда на Бивш киносалон, гр. Сливо поле)", с местоположение ПИ с идентификатор I-622, кв. 86Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № И-1257/29.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1257/29.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с номинална мощност 30 kW, разположена на терен в УПИ III-261, кв. 47, ул. "Баба Тонка" по регулационния план на с. Борисово, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. № И-1227/28.03.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1227/28.03.2024 г., относно ИП/ПП за "Многофамилна жилищна сграда с обществено обслужващ първи етаж и апартхотел", с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.1189 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат

Галерия