За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-319/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-319/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на „офис“ на Алианц България в „офис“ и „ветеринарна амбулатория” в УПИ X, кв. 50 по плана на гр. Кубрат", с местоположение УПИ X, кв. 50 по плана на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. И-318/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-318/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Монтаж и инсталация за производство на електрическа енергия върху покривна конструкция на съществуващи сгради", с местоположение УПИ CIV, кв. 105 по плана на с. Брестовене

Писмо до възложителя с изх. И-317/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-317/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПР за ПИ с планоснимачен номер 688, за който е отреден парцел I-449 в кв. 36 по плана на с. Пороище, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-316/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-316/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ИПР) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 61710.504.4649 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-313/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-313/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с планоснимачен номер 638, за който е отреден парцел XV-638, кв. 46 по плана на с. Дянково, община Разград и последващо изграждане на автомивка"

Галерия