За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1677/25.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1677/25.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на система за съхранение на електрическа енергия, чрез батерии", с местоположение УПИ VI, кв. 95 по плана на гр. Лозница

Писмо до възложителя с изх. № И-1673/24.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1673/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението и преустройство на сграда с идентификатор 66425.32.610.8 по КК и КР на гр. Силистра в магазин и склад", с местоположение ПИ 66425.32.610 по КК и КР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № И-1672/24.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1672/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 66425.502.73 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. № И-1670/24.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1670/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопровод с тръби ПЕВП Ф140мм и Ф110мм за водоснабдяване на имоти на територията на бивш Винпром гр. Русе, общ. Русе, ул. "Петър Винаров", кв. 954, ЗПЗ", с местоположение ПИ 63427.3.302 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1669/24.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1669/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация (основен ремонт) на улици с. Посев, общ. Кайнарджа", с местоположение ул. "Първа", ул. "Втара", ул. "Трета", ул. "Четвърта", ул. "Пета", ул. "Шеста", ул. "Седма", ул. "Осма", ул. "Девета" в с. Посев

Писмо до възложителя с изх. № И-1657/24.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1657/24.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 63427.156.721, гр. Русе, местност Под Левента, ул. Лозарска 67"

Галерия