За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-309/28.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-309/28.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 30 kWp", с местоположение УПИ III-112, кв. 16 по плана на с. Каран Върбовка

Писмо до възложителя с изх. И-292/27.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-292/27.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширение на малко стопанство чрез прилагане на иновации при отглеждането на зеленчуци", с местоположение ПИ 501.791 и 501.766 по КККР на с. Ценово

Писмо до възложителя с изх. И-289/27.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-289/27.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Подпомагане развитието на стопанство с отглеждане на пчелни семейства", с местоположение УПИ III-28, XVI-28, кв. 15 по плана на с. Царев дол

Писмо до възложителя с изх. И-286/27.01.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-286/27.01.2022 г., относно ИП/ПП за „Подпомагане развитието на стопанство с отглеждане на пчелни семейства", с местоположение ПИ 076007, 167025 в землището на с. Копривец

Галерия