За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1494/06.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1494/06.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Складово помещение за съхранение на селскостопанска техника и инвентар", с местоположение УПИ XXII-1588, кв. 90 по плана на с. Тетово

Писмо до възложителя с изх. И-1488/05.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1488/05.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ТП тип БКТП 20/0,4ĸV 2x630 ĸVА и кабел СН за производствено-складова сграда в ПИ 63427.107.76, м-ст Гарван бюлюк, гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1480/05.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1480/05.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Трасе на кабел УИП/Аl/R/4х25 мм2 - от табло на ФЕЦ 30 kWp, в имот с УПИ XVIII-79 до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на МТП-2 Сяново, по плана на с. Сяново, община Тутракан, област Силистра", с местоположение УПИ XVIII-79, кв. 6 по плана на с. Сяново

Писмо до възложителя с изх. И-1479/05.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1479/05.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Проект за изменение на ПУП-ИПР и ИПУР в обхват ПИ 521-предвиден УПИ I-521, кв. 102 по плана на с. Кацелово, общ. Две могили, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1478/05.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1478/05.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за склад за зърно", с местоположение УПИ III, кв. 2 по плана на с. Ножарево

Писмо до възложителя с изх. И-1477/05.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1477/05.04.2022 г. изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) от О.Т. 10858 до О.Т. 10860, Изменение план за застрояване (ИПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 63427.3.342, План за регулация и застрояване (ПРЗ) на нови УПИ с проектни идентификатори 63427.3.829 и 63427.3.830 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-1472/05.04.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1472/05.04.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на присъединителна кабелна линия 20 kV от мястото на разкъсване на извод 10 kV Складова база в участъка между ТП Инжстрой Русе и ТП РМА Русе до новоизграден БКТП 1х1000 kVА 10/0,4 kV с ТМ с мощност 100 kVА в УПИ LXV – 1430, кв. 1028 по ЗРП на гр. Русе"

Галерия