За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1651/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1651/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за реконструкция и прострояване на жилищна сграда на ул. Ив. Вазов № 16, с местоположение УПИ VI-421, кв. 102 (ПИ 63427.2.421) по плана на гр. Русе "

Писмо до възложителя с изх. № И-1630/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1630/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63427.2.5881 (идентичен с УПИ IV-1445 и 1446, кв. 270) по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1629/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1629/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) съгласно чл. 150 от Закона за устройство на територията: • Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ИПУП - ПЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XII - 269 в квартал 16 по плана на село Поройно, общ. Дулово, с цел актуализиране на линиите на застрояване и промяна на предназначението на имота от „за обществено обслужване” в имот „за обществено обслужване и безвредни производствени дейности”, който да бъде основа за изграждане на пекарна за тестени изделия. Устройствена зона ще се запази „Жилищна територия с преобладаващо застрояване с малка височина - (Жм)”, плътност на застрояване - до 60%, интензивност на застрояване - до 1.2, минималната озеленена площ - 40% и свободно застрояване.
Технически инвестиционен проект за „Преустройство и пристройка към съществуващ кафе- бар за обособяване на пекарна за тестени изделия”

Писмо до възложителя с изх. № И-1628/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1628/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на трансформаторен пост тип БКТП 20/0.8 kV и кабел 20 kV за него, с цел присъединяване към ел. мрежа на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с мощност 700 kW", с местоположение УПИ VI-675, кв. 116 по плана на гр. Глоджево

Писмо до възложителя с изх. № И-1627/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1627/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Премахване на над 20 броя дървета във връзка с изпълнение на проект: Реконструкция и рехабилитация на път RSE 1022/II-51, Бяла-Копривец/-Бистренци-Дряновец с дължина на участъка 10.850 км", с местоположение ПИ 04162.501.506, 04162.501.508, 04162.16.124 по КККР на с. Бистренци и ПИ 55988.261.102 по КККР на с. Пет кладенци

Писмо до възложителя с изх. № И-1626/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1626/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ с планоснимачен номер 691, за който е отреден парцел № I-343, кв. 24 по плана на с. Пороище, община Разград"

Галерия