За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № И-1625/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1625/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане въздушно електрозахранване ниско напрежение (ВМрНН) от ТП1 Киченица, общ. Разград, обл. Разград за обект „Стопанска сграда” с. Киченица, общ. Разград, обл. Разград, Стопански двор, кв. 41, УПИ II-407"

Писмо до възложителя с изх. № И-1624/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1624/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на въздушно електрозахранване ниско напрежение (НН) от СТП1 Ножарово, общ. Самуил, обл. Разград за обект „Сграда с идентификатор 52341.501.357.1” с. Ножарово, общ. Самуил, обл. Разград, ПИ 52341.501.357"

Писмо до възложителя с изх. № И-1623/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1623/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на кабелна линия ниско напрежение (НН) от новомонтиран шкаф кабелен (ШК), част от кабелна мрежа НН към СТП „РТС” гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград до новомонтирано електромерно табло (ЕМТ) за обект „Обществено обслужващ обект” гр. Исперих, обл. Разград, ул. „Христо Смирненски” № 24, кв. 120, УПИ II-2887 (ПИ 32874.502.2887)"

Писмо до възложителя с изх. № И-1622/23.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1622/23.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Рехабилитация и реконструкция на общински път RSE 3056 /III-2001/ Ветово - м. Лагера Смирненски /RSE 1135/, град Ветово, община Ветово", с местоположение от ул. ,,Трети март” до края на регулацията, от км 0+045.00 до км 1+220.00 в гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № И-1605/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1605/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт и реконструкция на Дом за стари хора (ДСХ) Възраждане в ПИ с идентификатор 63427.1.102 (идентичен с УПИ I-102, кв. 337, ал. Възраждане № 86, ж.к. Възраждане) по КК и КР на гр. Русе и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата Резидентска грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания (РГЛНВ)"

Писмо до възложителя с изх. № И-1604/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1604/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пътна връзка на поземлен имот с идентификатор 61710.790.15 по КК и КР на гр. Разград с републикански път П1-204 1-2-Разград-Благоево-Попово"

Писмо до възложителя с изх. № И-1597/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1597/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.166.278 по КК и КР на гр. Русе и изграждане на вилна сграда"

Писмо до възложителя с изх. № И-1593/22.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1593/22.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на самостоятелно водопроводно отклонение за едноетажна еднофамилна сграда", с местоположение ПИ 66425.500.6025 по КККР на гр. Силистра

Галерия