За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. №И-570/14.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-570/14.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Завет, Подобект 6: Улици в с. Прелез, Подобект 6.4: с. Прелез – ул. „Еделвайс“ ОК 138 – ОК 145"

Писмо до възложителя с изх. №И-569/14.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-569/14.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на Община Завет, Подобект 3: Улици в с. Сушево, Подобект 3.3: с. Сушево – ул. „Иван Вазов“ ОК 74 – ОК 76"

Писмо до възложителя с изх. №И-564/14.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-564/14.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Многофамилна жилищна сграда и плътна ограда с височина до 2,2 м в УПИ VIII-1937, кв. 245 по плана на централна градска част, гр. Русе, община Русе"

Писмо до възложителя с изх. №И-563/14.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-563/14.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в сградата на Обединен детски комплекс – гр. Силистра", с местоположение ПИ 66425.501.2832 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. №И-562/14.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-562/14.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на спортни сгради бази на стадион „Луи Айер в гр. Силистра", с местоположение ПИ 66425.501.9238 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. №И-561/14.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-561/14.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на спортни сгради на стадион „Доростол“ в гр. Силистра", с местоположение ПИ 66425.501.2624 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. №И-560/14.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-560/14.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда в сградата на закрит плувен басейн в гр. Силистра", с местоположение ПИ 66425.501.4264 по КККР на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. №И-559/14.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-559/14.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на достъпна среда за ОДЗ „Мир" - с. Айдемир", с местоположение ПИ 00895.502.1398 по КККР на с. Айдемир

Галерия