За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решения по оценка за съвместимост

Решение РУ-1-ОГФ/2024 г.

Решение РУ-1-ОГФ/2024 г. за поправка на очевидна фактическа грешка, неразделна част от Решение РУ-11-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна начина на трайно ползване и промяна предназначението на имоти от земеделски в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002039 „Хърсовска река” и BG0002048 „Суха река” за опазване на дивите птици и BG0000106 „Хърсовска река” и BG0000107 „Суха река”  за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решение № РУ-01-ОС/2024 г.

Решение № РУ-01-ОС/2024 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на план-извлечениe за промяна вида на сечта в горски територии държавна собственост, стопанисвани от ДЛС „Дунав“, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” BG0002030 „Комплекс Калимок” и BG0002024 „Рибарници Мечка” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете”, BG0000377 „Калимок-Бръшлен”, BG0000529 „Мартен-Ряхово” и BG0000232 „Батин” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-35-ОС/2023 г.

Решение № РУ-35-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Сеслав” – гр. Кубрат, включващо горски подотдели 1117-ж, 1117-н, 39-е, 39-и, 39-л, 159-б, 159-в, 159-г, 1163-ж, 1163-к, 1022-е, 1022-и, 1024-а, 1025-е, 1030-б, 1048-к, 1111-б, 1111-ф, 1112-а, 1114-б, 1115-е, 1122-г, 1125-з, 1131-в, 1134-г, 1158-в, 1160-з, 1160-и, 1165-д, 1017-л, 1033-у, 1101-з, 1111-н, 1112-г, 1157-г, 1160-ж, 1161-з, 1162-е, 1165-б, 1165-в, 1001-ч, 1001-ш, 1009-д, 1020-а, 1021-а, 1033-а, 1033-к, 1033-л, 1033-а1, 1033-б1, 1042-д, 1043-а, 1044-и, 1044-к, 1075-е, 1084-а, 1139-б, 1140-в, 1186-б, 1111-п, 1116-б, 1116-в, 1128-г, 1128-д, 1133-р, 1133-х, 1143-д, 1143-т, 1144-б, 1148-г, 1149-а, 1149-в, 1150-а, 1150-к, 1160-а, 1166-а, 1160-в, 1100-б, 1100-а, 1111-д, 1017-л, 1025-ж, 1027-г, 1041-б, 1044-ж, 1134-б, 1134-в, 1144-г, 1160-м, 1040-б, 1139-г, 1186-з, 1098-г, 1152-т, 1170-у, 1170-г1, 1170-д1, 5-г, 37-д, 38-б, 38-д, 39-к, 41-л,  1017-ж, 1018-ж, 1021-д, 1078-д, 1084-г, 1096-и, 1096-л, 1097-б, 1097-г, 1133-ф, 1152-п, 1163-е, 1163-п, 1164-а, 1167-д, 1175-г, 1175-д, 1177-и, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-34-ОС/2023 г.

Решение № РУ-34-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна вида на сечта през 2024 г., в гори, собственост на Община Ветово, стопанисвани от „Ветовска гора” ЕООД, включващо горски подотдели 99-м, 89-ж, 93-з, 93-м, 264-в, 264-г, 80-и, 80-м, 86-л, 86-м, 254-а, 264-р, 276-з, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002025 „Ломовете” и BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000608 „Ломовете” и BG0000168 „Лудогорие”, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, при спазване на посочените задължителни условия

Решение № РУ-33-ОС/2023 г.

Решение № РУ-33-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на Горскостопански план (ГСП) за гори, собственост на „Северагро” ЕООД, в териториалния обхват на ТП ДГС „Сеслав” – гр. Кубрат, който няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Решение № РУ-32-ОС/2023 г.

Решение № РУ-32-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на горскостопански план и План за дейностите по опазване на горските територии от пожари на община Исперих, попадащи в обхвата на ДГС „Сеслав“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.)

Решение № РУ-31-ОС/2023 г.

Решение № РУ-31-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Бяла“, включващо горски подотдели 1 „в“, 1 „н“, 1 „ц“, 1 „я“, 2 „з“, 3 „п“, 5 „о“, 5 „п“, 5 „с“, 5 „т“, 5 „ч“, 13 „а“, 13 „г“, 13 „д“, 13 „к“, 16 „а“, 19 „ю“, 21 „ж“, 21 „п“, 21 „у“, 21 „ф“, 21 „у1“, 23 „б“, 23 „в“, 24 „б“, 24 „в“, 36 „б“, 40 „е“, 46 „д“, 48 „б“, 48 „в“, 52 „б“, 59 „л“, 60 „и“, 62 „б“, 62 „е“, 62 „и“, 65 „б“, 65 „к“, 66 „в“, 66 „г“, 71 „а“, 71 „в“, 71 „г“, 73 „ж“, 73 „з“, 73 „д“, 73 „е“, 86 „г“, 89 „б“, 93 „в“, 99 „е“, 101 „а“, 104 „р“, 106 „а“, 106 „л“, 131 „г“, 145 „о“, 146 „т“, 146 „ч“, 146 „я“, 146 „у1“, 149 „л“, 167 „х“, 167 „ш“, 167 „ю“, 167 „б1“, 169 „с“, 174 „з“, 183 „г“, 188 „л“, 188 „м“, 192 „г“, 192 „т“, 192 „м1“, 192 „н1“, 195 „г“, 197 „и“, 201 „б“, 207 „з“, 208 „б“, 209 „и“, 210 „а“, 210 „е“, 211 „в“, 211 „р“, 212 „д“, 212 „н“, 214 „д“, 216 „р“, 216 „з1“, 216 „о2“, 217 „е“, 220 „н“, 220 „ч“, 223 „д“, 224 „ж“, 225 „и“, 229 „а“, 236 „л“, 236 „б“, 237 „л“, 243 „е“, 245 „м“, 247 „т“, 247 „у“, 254 „е“, 258 „д“, 258 „з“, 258 „о“, 258 „н“, 260 „к“, 262 „д“, 265 „ж“, 271 „в“, 276 „е“, 277 „а“, 277 „д“, 281 „в“, 283 „е“, 284 „д“, 285 „б“, 288 „в“, 289 „а“, 290 „б“, 290 „д“, 290 „з“, 295 „ю2“, 296 „ш2“, 297 „а2“, 300 „п1ж“, 301 „п1“, 301 „н1“, 301 „ч1“, 302 „з“, 319 „о“, 320 „г“, 320 „е“, 320 „з“, 320 „р“, 320 „н1“ и 320 „г3“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0000610 „Река Янтра“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.) и доп. със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/11.11.2022 г.), BG0000233 „Студена река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-341/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/29.06.2021 г.), BG0000231 „Беленска гора“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-694/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 81/2020 г.), BG0002025 „Ломовете“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.).

Решение № РУ-30-ОС/2023 г.

Решение № РУ-30-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План–извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2024 г., в гори, стопанисвани от ТП ДГС „Тутракан”, включващо горски подотдели 72 „з”, 23 „a“, 23 „ж“, 27 „а“, 66 „б“, 78 „з“, 89 „д“, 93 „в“, 95 „р“, 81 „ш“, 25 „и“, 69 „г“, 69,,д“, 71 „б“, 72 „н“, 75 „е“, 79 „к“, 81 „а“, 85 „д“, 91 „о“, 92 „г“ и 92 „д“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0000530 „Пожарево - Гарван” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1045/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 20/2021 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-1035/03.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2022 г.) и BG0000180 „Боблата” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-686/25.08.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 79/2020 г.).

Решение № РУ-29-ОС/2023 г.

Решение № РУ-29-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на „Промяна предназначението на общински имоти от земеделска в горска територия, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-1024/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 18/02.03.2021 г.)

Галерия