За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4080/29.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4080/29.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на улици на територията на община Исперих, Подобект: Улица "Н. Й. Вапцаров" (от ОТ 40 до ОТ 114) в с. Китанчево, общ. Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-4077/29.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4077/29.2023 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на основен ремонт на Общински път RAZ 1063 /II - 49, Топчии – Кубрат / Каменово - Равно - Граница Общ. (Кубрат - Ветово) - / III – 2003 /"

Писмо до възложителя с изх. И-4076/29.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4076/29.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на основен ремонт на участъци от Общински път RAZ 1062 /II – 49/ Кубрат – Севар – Граница общ. (Кубрат – Завет) – Прелез - / III – 4902/ Подобект 2 – Основен ремонт на водосток при км 6 +630 и възстановяване на прилежащия насип"

Писмо до възложителя с изх. И-4075/29.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4075/29.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор на основен ремонт на участъци от Общински път RAZ 1062 /II - 49/ Кубрат - Севар - Граница общ. (Кубрат - Завет) - Прелез - /III - 4902/ Подобект I - Основен ремонт на участък от 700 м. от км. 5+590 до км. 6+290"

Писмо до възложителя с изх. И-4071/29.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4071/29.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопански план, предвиждащ инвестиционни предложения за стопанисване на поземлени имоти с идентификатори 58147.36.900 и 58147.46.901 по КК и КР на с. Прелез, общ. Завет"

Писмо до възложителя с изх. И-4064/29.09.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4064/29.09.2023 г., относно ИП/ПП за "Сградно водопроводно отклонение и сградно канално отклонение за ПИ с идентификатор 61710.502.1301 по плана на гр. Разград, общ. Разград"

Галерия