За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2449/17.06.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2449/17.06.2022 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на покрив и основен ремонт на съществуващи сгради“, с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.3788 (идентичен с УПИ VIII-3788, кв. 311) по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2445/17.06.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2445/17.06.2022 г., относно ИП/ПП за „Уведомление за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ: УПИ ХI-195Пп - за пристанище за общ. транспорт, УПИ XIV-195Пп - за разширение на пристанище за общ. транспорт и УПИ XII-195 за транспорт и комуникации в кв. 971, Западна промишлена зона по плана на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2396/14.06.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2396/14.06.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на магазин за промишлени стоки в стоматологичен кабинет", с местоположение УПИ XV-1577, кв. 82 по КККР на гр. Завет

Писмо до възложителя с изх. И-2420/15.06.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2420/15.06.2022 г., относно ИП/ПП за „Външно електрозахранване до ПИ с идентификатор 78361.43.37 по КККР на с. Ценово, общ. Ценово, обл. Русе, местност Стопански двор"

Писмо до възложителя с изх. И-2401/14.06.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2401/14.06.2022 г. Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, басейн и подпорна стена с височина до 3.50 м.", с местоположение УПИ XII-1687, кв. 110 по плана на с. Николово

Писмо до възложителя с изх. И-2400/14.06.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2400/14.06.2022 г., относно ИП/ПП за „План-схема на кабелно трасе СрН от възлова станция на фотоволтаична електроцентрала до главнаразпределителна подстанция 110/6 кV", с местоположение ПИ 61710.447.47 и ПИ 61710.503.6397 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-2399/14.06.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2399/14.06.2022 г., относно ИП/ПП за „Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в части: 1. Проектиране на ПУП-ПРЗ в УПИ IV-929 в гр. Главиница; 2. Инвестиционен проект за строеж: Пункт за технически прегледи на автомобили в УПИ IV-929, кв. 11, гр. Главиница"

Писмо до възложителя с изх. И-2398/14.06.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2398/14.06.2022 г., относно ИП/ПП за „Реконструцкия на съществуваща открита спортна площадка за мини футболно игрище към ОУ Отец Паисий", с местоположение ПИ 21693.501.235 по КККР на с. Добротица

Галерия