За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-1250/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1250/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на УПИ XII-1122, кв. 22 по плана на с. Смирненски, общ. Ветово"

Писмо до възложителя с изх. И-1247/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1247/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "изработване на Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ III-110 и УПИ V-111, кв. 40 по плана на с. Черковна, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-1246/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1246/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разширение и реконструкция на съществуваща сграда (производствен складов обект) – навес за селскостопанска техника и инвентар" с местоположение ПИ № 500.151 (УПИ VIII и УПИ XIX, кв.19) по плана на с. Смирненски

Писмо до възложителя с изх. И-1244/21.03.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-1244/21.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на сградно водопроводно отклонение (СВО) за съществуваща жилищна сграда" с местоположение УПИ III-15, кв. 27 по плана на с. Богданци

Галерия