За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-131/15.01.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-131/15.01.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентиификатор 63427.159.313, находящ се в местност „Канубунарˮ, гр. Русе, като за имота се определи вилна зона за застрояване /Ов/ и създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда с височина H до 7 метра и гараж"

Писмо до възложителя с изх. И-112/13.01.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-112/13.01.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подровен устройствен план -План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.156.719 по КК и КР на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-108/13.01.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-108/13.01.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – Пплан за регулация (ПР) на УПИ XVI-421, XVII-1408 и XVIII-1283, кв. 69 по плана на с. Дянково, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-107/13.01.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-107/13.01.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на поземлен имот с пл. № 213, за който е отреден парцел II-60, кв. 2 по плана на с. Радинград, община Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-106/13.01.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-106/13.01.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация/централа (ФЕЦ) с мощност до 30 kW", с местоположение ПИ 10015.111.554 по КККР на с. Вазово

Писмо до възложителя с изх. И-105/13.01.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-105/13.01.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа инсталация/централа (ФЕЦ) с мощност до 30 kW", с местоположение ПИ 10015.111.244 по КККР на Вазово

Писмо до възложителя с изх. И-104/13.01.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-104/13.01.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна жилищна сграда, плувен басейн до 100 куб. м, подпорни стени и плътна ограда", с местоположение УПИ V, кв. 48 по плана на с. Божичен

Писмо до възложителя с изх. И-103/13.01.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-103/13.01.2021 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на 3 бр. павилиони №№ 1, 2 и 3 с обща застроена площ 50.00 кв. м в смесен магазин", с местоположение УПИ III-7143, кв. 63 (61710.505.7143) по плана на гр. Разград

България в Юнеско

Галерия