За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4624/29.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4624/29.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Полагане на кабелна линия средно напрежение между БКТП Придунавски и БКТП Гребна база - крайбрежна ивица на гр. Русе", с местоположение

Писмо до възложителя с изх. И-4615/25.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4615/25.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначение на ателие (самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.502.6357.1.39 по КККР на гр. Разград) в жилище без СМР"

Писмо до възложителя с изх. И-4614/25.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4614/25.11.2021 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство с промяна преднанзачението на самостоятелни обекти - два офиса в две жилища", с местоположение ПИ 61710.502.3633 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4613/25.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4613/25.11.2021 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-за търговия, кв. 620, ж.к. „Дружба 2ˮ (идентичен с поземлен имот с идентификатор 63427.4.2318) по плана на гр. Русе и последващо изграждане на магазин за строителни материали"

Писмо до възложителя с изх. И-4612/25.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4612/25.11.2021 г., относно ИП/ПП за „изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 61710.502.687, за който е отреден УПИ I-687, кв. 11 по плана на гр. Разград и последващо изграждане на триетажна жилищна сграда с гаражи и магазини на партерния етаж и жилища на етажната част"

Писмо до възложителя с изх. И-4611/25.11.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4611/25.11.2021 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ II-64, УПИ III-64, УПИ IV-64, УПИ V-64, УПИ VI-64, УПИ VII-64, УПИ VIII-70, УПИ XIII-69 и УПИ XIV-68 в кв. 8 по плана на с. Семерджиево, общ. Русе"

България в Юнеско

Галерия