За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4787/13.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4787/13.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автомивка (автокозметичен център) с отворен пост към бензиностанция Бенита", с местоположение ПИ 63427.7.611 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4781/13.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4781/13.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи и магазин за хранителни стоки", с местоположение ПИ 61710.505.7168 (Х-7168, кв. 48) по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4783/13.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4783/13.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ИРЗ и ПЗ (подробен устройствен план - изменение план за регулация и план за застрояване) на УПИ II-194 и УПИ III-194, кв. 26, ул. "Каменица" по плана на с. Ново село, община Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4782/13.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4782/13.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Регистриране на съществуващо водовземно съоръжение и ползване на подземни води за промишлено водоснабдяване, с местоположение на сондажа в границите на поземлен имот с идентификатор 47336.82.84 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мартен, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4773/10.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4773/10.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Разделяне на съществуваща сграда на три самостоятелни сгради", с местоположение ПИ 61710.503.6359 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. И-4747/09.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4747/09.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на складова сграда за обработка и експедиция на негорими материали", с местоположение ПИ 63427.85.42 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-4746/09.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4746/09.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ново въздуховодно трасе от FA12 и свързването му с въздуховодното трасе FA13", с местоположение УПИ III-92, кв. 887 по плана на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия