За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1335/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1335/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червей и производство на биохумус” с местоположение УПИ VII-179, кв. 35 по плана на с. Попина

Писмо до възложителя с изх. № 1337/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1337/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на застройка - навес за съхранение на селскостопанска техника” с местоположение УПИ XVII-280, кв. 5 по плана на с. Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № 1341/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1341/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване, балиране и подготовка за транспортиране на неметални отпадъци” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.78 по кадастраланата карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1342/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1342/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на кафе-аператив в магазин за хранителни стоки” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.3259 по кадастраланата карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1343/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1343/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на съществуваща сграда в автодиагностичен пункт и сервиз” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.164 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1345/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1345/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за временно съхранение на излезли от употреба гуми” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.1551 по кадастраланата карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1346/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1346/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2013 в гори, собственост на Община Ценово” с местоположение имоти 000800, 000737, 000736 и 000090 по плана на с. Ценово и Белцов

Писмо до възложителя с изх. № АО 1869/29.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № АО 1869/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на три броя тръбени кладенци” с местоположение ПИ с идентификатори 00895.113.3 и 00895.113.4 по кадастраланата карта на с. Айдемир

Писмо до възложителя с изх. № АО 2265/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 2265/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Напояване в поземлен имот № 003106 в землището на село Кривина, община Ценово чрез водоземно съоръжение – шахтов кладенец” с местоположение имот 003106 по плана на с. Кривина

България в Юнеско

Галерия