За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № АО 2414/29.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 2414/29.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на биогаз инсталация за производство на електроенергия от биогаз, чрез преработка на животински отпадъци и селскостопански растителни отпадъци” с местоположение имот 059021 по плана на с. Бъзън

Писмо до възложителя с изх. № 1301/26.04.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1301/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Монтаж на оборудване за цифрово радиоразпръскване с национален обхват в съществуваща телевизионна ретранслаторна станция” с местоположение имот 150417 по плана на с. Голеш

Писмо до възложителя с изх. № 1302/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1302/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Извършване на основен ремонт на съществуваща жилищна сграда и пристройка към нея” с местоположение УПИ III-491, кв. 40 по плана на с. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 1303/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1303/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт на обособен участък за разкрояване на детайли за мебели и монтаж на автоматизиран манипулатор” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.3.72 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1305/26.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1305/26.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на две нови стопански сгради с предназначение за интензивно отглеждане на бройлери и с общ капацитет 38 000 броя места за птици” с местоположение имот 003026 по плана на с. Борисово

Писмо до възложителя с изх. № 1291/25.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1291/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопански навес за съхранение на продукция и инвентар” с местоположение имот 000033 по плана на с. Драгомъж

Писмо до възложителя с изх. № 1292/25.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1292/25.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на къща и магазин за промишлени, битови и хранителни дейности” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.735 по кадастраланата карта на гр. Дулово

България в Юнеско

Галерия