За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1275/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1275/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща еднофамилна жилищна сграда със стаи за квартирно настаняване, пристройка за котелно и монтиране на вътрешна отоплителна инсталация” с местоположение УПИ V-103, кв. 33 по плана на с. Малък Преславец

Писмо до възложителя с изх. № 1276 /24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1276 /24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение за захранване на имот с номер 431023 в землището на с. Дянково, общ. Разград” с местоположение имот 431023 по плана на с. Дянково

Писмо до възложителя с изх. № 1277/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1277/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП-ПЗ за ПИ 63427.8.226 (УПИ XII-42) в Източна промишлена зона на гр. Русе за ситуирането на новопроектиран гараж за два броя автобуси и битова сграда с офис към него с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.226 (УПИ XII-42) по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1278/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1278/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП-ИПР за УПИ І-109 и УПИ VII-910,911 в Източна промишлена зона по плана на гр. Русе с местоположение УПИ І-109 и УПИ VII-910,911 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1279/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1279/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изготвяне на инвестиционен проект за строеж на навес с поздемен склад за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение ПИ 77, кв. 3, парцел XVIII по плана на с. Сребърна

Писмо до възложителя с изх. № АО 1804/24.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 1804/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на система от водочерпателен и реинжекционен кладенец, предназначен за водоснабдяване с подземни води на термопомпена климатична инсталация на съществуващ офис сграда и/или складова база” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1185 по кадастраланата карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия