За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 1203/18.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1203/18.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Външно кабелно електрозахранване от съществуваща касета тип ШК ПВЦ 4 полета до електромерно табло тип ТЕПО 25М 1Т”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.500.3169 по кадастраланата карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 1161/17.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1161/17.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на въздушна кабелна разпределителна система за електронни съобщения”, с местоположение: регулационните граници на с. Паисиево, с. Грънчарово, с. Раздел, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1165/17.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1165/17.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на технически проект за изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”, с местоположение: имот с № 000033 в землището на с. Могилино, общ. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 1144/16.04.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1144/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „ Мерки за енергийна ефективност на сградата на административен блок № 2 ”, с местоположение: ПИ с идентификатор 15031.501.343.4 по кадастраланата карта на гр. Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 1145/16.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1145/16.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на вътрешен асансьор в хирургичен блок към МБАЛ - Силистра”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.501.2620 по кадастраланата карта на гр. Силистра

България в Юнеско

Галерия