За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4743/09.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4743/09.12.2021 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на Плана за застрояване (ИПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 51679.213.1 по КК и КР на с. Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4741/07.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4741/07.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждан ена фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) с мощност до 30 kW", с местоположение ПИ 05611.170.11 по КККР на гр. Борово

Писмо до възложителя с изх. И-4740/07.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4740/07.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 47336.62.2, находящ се в местност „Оранжерията” в землището на гр. Мартен, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4739/07.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4739/07.12.2021 г., относно ИП/ПП за „изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 61710.504.3385 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-4738/07.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4738/07.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопанска сграда и покривна фотоволтаична централа (ФЕЦ) до 1MW за собствени нужди за етапно изпълнение", с местоположение ПИ 73496.501.3710 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. И-4736/07.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4736/07.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на УПИ II, кв. 83 по плана на с. Подайва – стоп. двор, община Исперих"

Писмо до възложителя с изх. И-4733/07.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4733/07.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ планоснимачен номер 340, за който е отреден парцел № IV-78, кв. 9 по плана на с. Ушинци, общ. Разград, с цел изграждане на еднофамилна едноетажна жилищна сграда

Писмо до възложителя с изх. И-4732/07.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4732/07.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на приемо-предавателна станция SLS0002.A004„Alekovo” на „А1 Тауърс България” ЕООД и „А1 България” ЕАД и изграждане на нова приемо-предавателна станция VN4868 „Alekovo_A1_Coll” на „БТК” ЕАД

България в Юнеско

Галерия