За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 576/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 576/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на открит басейн със застроена площ 78 кв.м”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.24.188 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 577/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 577/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за изкупуване, събиране, предварително третиране и временно съхранение на хартия, пластмаса, найлон и стъкло”, с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.326 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 582/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 582/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на магазин за промишлени стоки във фризьорски салон”, с местоположение: имот № 349, кв.99 по плана на с. Дянково, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 583/25.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 583/25.02.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за урегулирани поземлени имоти (УПИ) X-2266 и XI-2264, кв. 170 по плана на гр. Исперих, предвиждащ промяна предназначението на начина на основното застрояване от "свободно" на "свързано" със запазване на предназначението на имотите ”, с местоположение: УПИ X-2266 и XI-2264, кв. 170 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 557/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 557/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на улично осветление”, с местоположение: в регулационните граници на гр. Сливо поле в районите след: стълб № 1, № 6 от клон В на Т-1, стълб № 12 от клон А на Т-1, стълб № 42 от клон Б на Т-1, стълб № 64 от клон на Т-1

Писмо до възложителя с изх. № 558/22.02.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 558/22.02.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на улично осветление”, с местоположение: в регулационните граници на гр. Сливо поле в районите след: стълб № 7 от клон А на Т-1

България в Юнеско

Галерия