За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. № 783/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 783/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 00895.502.701 по кадастралната карта на с. Айдемир, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 786/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 786/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение”, с местоположение: от съществуващ уличен водопровод по имот 000007 в землището на с. Майор Ценович, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 787/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 787/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и модернизация на Читалище "Възраждане 1906"”, с местоположение: имот № 501.740 по плана на с. Щръклево, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 788/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 788/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на котелно помещение и стругарно във фуражен цех”, с местоположение: имот № 1993 по плана на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 789/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 789/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Проектиране и изграждане на жилищна сграда”, с местоположение: УПИ ІІІ-239, кв. 36 по плана на с. Пиргово, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 790/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 790/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автодиагностичен център и пункт за периодични прегледи на техническата изправност на пътни превозни средства”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.300.28 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 791/18.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 791/18.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението и преустройство на съществуваща работилница в автодиагностичен център”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.1.64.11 по кадастралната карта на гр. Русе

Галерия