За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-4731/07.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4731/07.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща базова станция № 4536 на "Цетин България" ЕАД, находящ се на сграда в УПИ VI, кв. 190, с административен адрес гр. Исперих, ул. "Стефан Караджа" № 18, бл. "Диана", вх. Б

Писмо до възложителя с изх. И-4726/07.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4726/07.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация на УПИ I-117Пч, кв. 954 по герулационния план на гр. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4714/06.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4714/06.12.2021 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и реконструкция на сграда на НЧ Нов живот - 1942, с. Тръовци", с местоположение УПИ I, кв. 6 по плана на с. Търновци

Писмо до възложителя с изх. И-4711/06.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4711/06.12.2021 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 47336.300.1, находящ се в местност „Калето” в землището на гр. Мартен, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-4710/06.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4710/06.12.2021 г., относно ИП/ПП за „за план „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства и трайни насаждения от костилкови“ финансиран по мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия”, Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.", с местоположение ПИ 66665.501.604 и 66665.501.605 по КККР на с. Ситово

Писмо до възложителя с изх. И-4708/06.12.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-4708/06.12.2021 г., относно ИП/ПП за „изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.150.649 по КККР на гр. Русе, находящ се в местност „Караманлийка”

България в Юнеско

Галерия