За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-2215/26.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2215/26.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за застрояване на УПИ X-600, кв. 596 по плана на гр. Русе, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. И-2137/22.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2137/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сливо поле по обособени позиции - Обособена позиция 2: Път RSE-3196/II-21/Русе-Бръшлен/Сливо поле-Гробищен парк", с местоположение километър 0+000 при бул. „България” /път II-21/ на територията на гр. Сливо поле до км 1+188 при Гробищен парк на гр. Сливо поле (ул. „Пазарна”, ул. „Христо Ботев”, ул. „Трапезица”, ул. „Воден”, ул. „П.К.Яворов” и път № RSE-3196)

Писмо до възложителя с изх. И-2136/22.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2136/22.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергията в предприятието", с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.1260 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-2198/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2198/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 500 kWp, разположена в ПИ с идентификатор 41143.500.2397, землище на с. Калипетрово, общ. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. И-2196/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2196/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ с идентификатор 61710.612.2461 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. И-2195/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2195/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Сливо поле по обособени позиции - Обособена позиция 1: Път RSE-3187/RSE-1173/Малко Враново-Голямо Враново/II-21/" с местоположение от километър 0+000 при общински път RSЕ-1173, ул. Хан Аспарух до км 4+018 при кръстовището с републикански път II-21 Русе – Силистра, км. 30+251 (обхващат се улици Христо Ботев, Янтра, Цар Калоян и Васил Левски, ПИ с идентификатори 15829.70.68, 15829.18.73, 15829.20.95 по КК и КР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-2193/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2193/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на част от съществуваща сграда и пристройка към нея за склад за селскостопанска техника и инвентар в поземлен имот с идентификатор 06673.44.1, местност До лозята, с. Бръшлен, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-2192/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2192/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Двуетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение ПИ с идентификатор 32874.501.2106 по КК и КР на гр. Исперих, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-2190/25.05.2023 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2190/25.05.2023 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на Работилница със склад за обработка и монтаж на стъкло в Работилница със склад за обработка и монтаж на метални изделия", с местоположение ПИ с идентификатор 61710.501.679 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия