За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3136/05.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3136/05.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на покрив и надстрояване на съществуващи сгради за жилищни нужди", с местоположение ПИ 63427.2.5780 (XXVIII-5780, ЦГЧ, кв. 132) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3131/04.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3131/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Разширение и модернизиране на ферма за отглеждане на култивирана гъба - печурка", с местоположение УПИ IV-607, кв. 28 по плана на с. Сребърна

Писмо до възложителя с изх. И-3130/04.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3130/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна на предназначението на полумасивна едноетажна сграда - старо училище в шивашки цех", с местоположение УПИ VI-226, кв. 15 по плана на с. Яребица

Писмо до възложителя с изх. И-3129/04.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3129/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно водопроводно отклонение (СВО) за съществуваща сграда и гараж", с местоположение УПИ XVI-536, кв. 41 по плана с. Зафирово

Писмо до възложителя с изх. И-3121/04.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3121/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Иработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ:
Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 67526.16.74 по КК и КР на с. Смилец, общ. Силистра
ИП за Склад за селскостопанска продукция"

Галерия