За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3843/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3843/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ø100мм етернит с ПЕВП Ø110/10мм и Ø160мм и Ø125мм етернит с ПЕВП Ø140/10мм по ул. „Еделвайс“, с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3842/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3842/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Модернизиране на съществуващо стопанство на ЗП Виктор Церигг и намерение за закупуване на октиви за обслужване на стопанството, във връзка с кандидатстване по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.503.1061 Ново село

Писмо до възложителя с изх. И-3840/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3840/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хале за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет до 40 000 броя места за птици", с местоположение ПИ 05517.3.27 по КККР на с. Борисово

Писмо до възложителя с изх. И-3840/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3840/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на хале за интензивно отглеждане на бройлери с капацитет до 40 000 броя места за птици", с местоположение ПИ 05517.3.27 по КККР на с. Борисово

Писмо до възложителя с изх. И-3839/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3839/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Закупуване и монтаж на модул за производство на фуражно мюсли марка GRUBER модел SMT 300 - 1 бр. и Закупуване и монтаж на танк за охлаждане /млекоохладителна вана/ марка Тони стар модел ТИП 300 - 1 бр.", с местоположение ПИ 730001 в землището на с. Кара Михал

Писмо до възложителя с изх. И-3838/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3838/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция и оборудване на съществуващи животновъдни сгради в ПИ с идентификатор 10834.34.30 в землището на с. Ветрен, община Силистра"

България в Юнеско

Галерия