За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3119/04.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3119/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на търговски обект в студио за красота", с местоположение ПИ 63427.6.138.34.17 (63427.6.138) по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3118/04.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3118/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на двуетажна еднофамилна жилищна сграда без сутерен", с местоположение УПИ V-1687, кв. 115 по плана на с. Николово

Писмо до възложителя с изх. И-3117/04.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3117/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземно външно кабелно електрическо захранване за жилищна сграда с идентификатор 63427.2.4820 по КК и КР на гр. Русе, с административен адрес ул. "Червен 10А", с местоположение от разпределителна касета 5-1, на ул. Червен 14 до електромерно табло на границата на ПИ 63427.2.4820 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3111/04.08.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3111/04.08.2022 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на зелена площ - детска площадка, поливна система и зарядна станция за автомобили", с местоположение ПИ 77308.504.249 по КККР на гр. Цар Калоян

Писмо до възложителя с изх. И-3040/29.07.2022 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3040/29.07.2022 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПР в обхват ПИ с идентификатори 70860.507.670, 70860.507.669 и 70860.507.656 по КККР на с. Стражец, общ. Разград", с местоположение ПИ 70860.507.670, 70860.507.669 и 70860.507.656 по КККР на с. Стражец

Галерия