За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма по чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3833/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3833/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с батерии с мощност 50 kWp, разположен на покрив на сграда 1 в ПИ с идентификатор 63668.139.72 по КК и КР на с. Ряхово, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-3831/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3831/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на дотоволтаична централа за собствени нужди, с мощност 50 kW", с местоположение ПИ 87700.24.12 по КККР на с. Ястребово

Писмо до възложителя с изх. И-3820/08.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3820/08.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на автономна фотоволтаична електрическа централа с мощност до 200 кW", с местоположение ПИ 07603.279.43 по КККР на гр. Бяла

Писмо до възложителя с изх. И-3762/04.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3762/04.10.2021 г., относно ИП/ПП за „изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 20184.142.370 по КК и КР на гр. Две могили за присъединителна кабелна линия СрН от СБС № 5 от ВЕЛ 20 kV „Язовира“ до новоизграден БКТП в поземлен имот с идентификатор 20184.1.2341 по КК и КР на гр. Две могили, ул. „Черно море“, с цел захранване на поземлен имот 20184.1.2341 по КК и КР на гр. Две могили, общ. Две могили"

Писмо до възложителя с изх. И-3754/01.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3754/01.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на водопровод Ф100мм етернит с ПЕВП 110/10мм по ул. „Места“ и ул. „Перущица“ в с. Николово, общ. Русе, обл. Русе"

България в Юнеско

Галерия