За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писма до възложителите по чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС

Писмо до възложителя с изх. И-3103/03.08.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3103/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за собствени нужди с мощност 15 kW", с местоположение УПИ II-187, кв. 44 по плана на с. Чилнов

Писмо до възложителя с изх. И-3100/03.08.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3100/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и изграждане на слънцезащитни козирки на търговски сгради", с местоположение ПИ 63427.8.1359 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3096/03.08.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3096/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 183.60 kWp, разположена върху покривни пространства в границите на имот с идентификатор 05517.3.26 по КК и КР на с. Борисово, общ. Сливо поле"

Писмо до възложителя с изх. И-3095/03.08.20222 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3095/03.08.20222 г., относно ИП/ПП за „изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) и План за регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.98.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе и последващо изграждане на сграда с предмет на производство – сглобяване на шкафове за кухни и бани с готови ПДЧ"

Галерия